Téma: Spokojené stáří potřebuje péči

Tema spokojeny duchodceKdyž se zeptáte lidí kolem sebe, jak si představují stáří, většina z nich odpoví, že by se rádi dožili co nejvyššího věku ve zdraví a v nezávislosti. Realita však někdy bývá jiná.

Mnoho seniorů má zdravotní potíže nebo jsou odkázáni na pomoc druhých. Dokud jsou lidé zdraví a soběstační, nenapadne je zabývat se úskalími vyššího věku a předcházet jim. V současné době se prodlužuje délka lidského života, je tedy namístě zamyslet se nad tím, jak si ve stáří poradíme a co můžeme udělat pro to, aby bylo co nejkvalitnější.

Vhodné je vytvoření rovnováhy mezi soběstačností, péčí a aktivitou. Senioři by si měli uvědomit, že přijetí pomoci může výrazně zkvalitnit stáří. Pro bohatý podzim života je dnes na výběr mnoho aktivit, díky nimž se mohou starší lidé udržovat v kondici i radosti a inspirovat tak své okolí.

Programy na seniorský věk a kvalitní prožití stáří v kontextu celé společnosti se zabývá také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vypracovalo Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. V něm se hovoří o nutnosti prodloužit dobu stáří ve zdraví a využít pozitivní potenciál změn. Součástí plánu je také potřeba nevnímat stáří negativně, ale naopak si uvědomit přínos seniorů pro celou společnost včetně mladší generace.

Sledujte změny a reagujte na ně
V ideálním případě rodina stav seniora sleduje a reaguje na změny. Můžeme si tak například všimnout váhového úbytku nebo toho, že babička, která měla byt jako klícku, má doma nepořádek. Pak můžeme včas hledat řešení situace a předcházet větším problémům. Když na odchylky přijdeme včas, můžeme využít třeba osobní asistenci nebo pečovatelskou službu, uleví i pomoc jednou do týdne. Udrží se tak zdravá rovnováha mezi soběstačností a pomocí. V případě, že do budoucna nastane potřeba větší podpory, bude už na ni senior zvyklý a nebude to pro něj takový šok.

Foto: A Doma, o.s.
Foto: A Doma, o.s.

„Nejde přitom jen o soběstačnost. Nejčastější úkony, které senioři požadují, jsou asistence při osobní hygieně, doprovody, drobná pomoc v domácnosti či procvičování paměti a další činnosti, které již sami nezvládnou,“ upozorňuje Jitka Zachariášová, zakladatelka A Doma, o. s. Podle ní si často neuvědomíme, co v období stáří může přijít. Například při potížích s inkontinencí si můžeme všimnout, že senior již později odpoledne nepije, aby nemusel v noci na toaletu. Tím se ale vystavuje riziku nedostatečného přísunu tekutin a v důsledku toho pádů, jejichž následkem může dojít ke zlomeninám a k dalším komplikacím nebo dokonce zraněním.

Podle Jitky Zachariášové by se rodina neměla spokojit s tím, že senior pomoc odmítne s odůvodněním, že ji nepotřebuje. Často se můžeme nechat podobnou zprávou ukolébat, protože sami třeba nemáme dost času. Je potřeba si uvědomit, že když vnímáme nějaký signál, je vhodné na něj reagovat. Čím dříve totiž přijde reakce, tím lépe se nám podaří se s danou situací vypořádat.

Kam se obrátit
Pokud rodina zjistí, že senior potřebuje podporu, může péči řešit buď ze svých zdrojů, nebo s využitím externí pomoci či specializovaného zařízení. Přitom je dobré mít na paměti, že součástí péče o seniory by měla být také mentální i fyzická aktivace. V dnešní hektické době obvykle nemůžeme trávit se svými nejstaršími členy rodiny dostatek času. Přitom jim udělá radost už jen to, když se vypovídají. Externí služba pak může izolovanému seniorovi přinášet podněty zvenku.

Existují různé druhy služeb, některé jsou hrazené ze zdravotního pojištění, jedná se o zdravotní služby, kam patří například převazy, aplikace injekcí, rehabilitace atd. Sociální služby jsou jednak terénní (osobní asistence, pečovatelská služba), jednak pobytové (např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Jejich ceny se řídí úhradovou vyhláškou a k jejich nákupu je určen příspěvek na péči, o který si pečující může zažádat.

Výše příspěvku se odvíjí od toho, jak sociální pracovnice přímo v domácnosti vyhodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby.

Jitka Zachariášová přitom doporučuje, aby se této návštěvy kromě seniora účastnil také někdo z rodiny. „Známe případy, přičemž jde častěji o muže, kteří se po dobu návštěvy sociální pracovnice snaží ukázat, co vše dokážou, a vyburcují se k výkonům, kterých běžně nejsou schopni. Je tedy dobré jejich snahy korigovat a vysvětlit pracovnici skutečný stav,“ doporučuje. Senioři totiž často neradi přiznávají, že už něco nezvládnou.

Péči je potřeba důkladně plánovat
Někdy stav seniora vyžaduje zvýšenou péči, a tak je dobré si vypracovat podrobný plán, jak bude probíhat. „Ať už se rozhodneme pro péči doma, ve specializovaném zařízení, využití terénních pracovníků nebo kombinací více variant, na začátku si musíme odpovědět na otázky, jak zajistíme péči a jak ji budeme financovat. Je potřeba si rozmyslet, jestli některé služby nakoupíme u profesionálů či je zajistí někdo z rodiny a jak. Znám například rodinu, v níž se tři rodinní příslušníci dohodli tak, že dva se podělí o přímé opatrování, jeden přes den, druhý v noci, a třetí finančně přispěje na služby. Péči pak logisticky propracovali,” říká Jitka Zachariášová. A dodává, že je nutné se vyvarovat slibů typu: „My maminku nikdy nedáme do zařízení, necháme si ji doma.“ Podle ní totiž nikdy nemůžeme dopředu vědět, jak se situace vyvine, jak dlouho bude péče probíhat a jak moc bude náročná. Sliby nás mohou svázat a vyvolat v nás pocit, že jsme selhali, pokud je nedodržíme.

Tip
Specializovaná zařízení je možné hledat na webu v registru http://iregistr.mpsv.cz.
Všichni, kdo se rozhodnou pro domácí péči, by si měli uvědomit také nutnost pečovat sami o sebe. Zabezpečit seniora je náročné a starat se o někoho 24 hodin denně je nadlidský výkon. Navíc se často jedná o ženy nad 50 let, které patří do tzv. sendvičové generace, kdy se starají nejen o seniora, ale pomáhají také svým dětem. Dobrou zprávou je, že ve společnosti se o otázkách péče doma začíná mluvit, zabývá se jí například i Ministerstvo práce a sociálních věcí a existují instituce, které se věnují osobám pečujícím.

Projekt Nablízku zdarma pomáhá pečujícím ve Středočeském kraji
Pečujícím osobám se věnuje například projekt Nablízku, který realizuje občanské sdružení A Doma. Projekt je zaměřen na individuální a skupinovou podporu osob, které pečují o blízké s duševním onemocněním, jako jsou například poruchy paměti. Cílem projektu je poradit, jak co nejlépe zvládnout roli pečujících v domácím prostředí. Rodinný průvodce při první, tříhodinové, návštěvě mapuje situaci v rodině a stav při domácí péči. Následně doporučí vhodné řešení pro konkrétní situaci, poradí, kam se obrátit o pomoc, jaké má rodina možnosti při nároku na služby, příspěvky nebo kompenzační pomůcky, případně zda je zvolený typ péče postačující nebo je vhodnější pečující zařízení. U pečující osoby by měl být kladen důraz na sledování psychické či fyzické kondice, pěstování sociálních kontaktů a udržení přátel. Starat se o sebe znamená udělat si volno a zajít třeba na masáž. Pečující osoby podle paní Zachariášové ani často nevnímají, že by potřebovaly pomoci. Vše dělají v dobré víře a externí pomoc jim může ukázat cestu.

Po zjištění celkového stavu a konzultaci přicházejí do domácnosti poradci pro komunikaci, ergoterapii a kondiční cvičení, kteří poskytnou v dané oblasti konkrétní návody. Ergoterapeut například předvede nácvik a ukázku denních činností, poradí, jaké kompenzační pomůcky je vhodné si pořídit, či předvede ukázku trénování paměti. Veškeré aktivity nabízené v rámci projektu jsou poskytovány zdarma.

Projekt Nablízku nabízí rovněž workshopy, kde se daná tematika probírá ve skupině. Workshop proběhne i v našem regionu, a to v Letech 6. května 2015. Přihlásit se na něj můžete na telefonu 702 077 713 nebo e-mailem nablizku@adoma-os.cz. Účast je zdarma a účastníci obdrží publikaci. Více informací najdete na http://www.adoma-os.cz.

Cyklus Pečuj doma je určen laickým pečujícím, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček o pečování a DVD s instruktážními videy.

Kdy: 13.–14. 6. a 20.–21. 6. 2015
Kde: v Dobřichovicích
Za kolik: zdarma
Více informací bude zveřejněno na www.barevnystrom.cz.

Pracujte na spokojeném stáří

Foto: Archiv denního klubu pro seniory Barevný strom.
Foto: Archiv denního klubu pro seniory Barevný strom.

Ze zkušeností lidí, kteří pracují se seniory, je jasné, že významný faktor kvality života starších lidí tvoří jejich aktivita a péče o sebe. Pokud se senioři vzdělávají, věnují se pohybu a koníčkům, nezanedbávají společenské kontakty a snaží se být co nejsoběstačnější, pak jejich život nabírá výrazně pozitivní směr. Aktivit, které mohou senioři vykonávat, je nepřeberné množství. V našem regionu se mohou věnovat například trénování paměti, vzdělávání, cvičení, sepisování vzpomínek či výletům. Každý si může vybrat zálibu podle svého zaměření a kontaktovat se tak s podobně zaměřenou skupinou. Navíc si tak vytvářejí podmínky pro rozvíjení společenského života a komunikace.

Tipy na stáří v pohodě podle Hany Habartové, zakladatelky denního klubu pro seniory Barevný strom

  • Udržujte společenské kontakty a nebojte se poznávat nové lidi – bude vám veseleji.
  • Držte krok s dobou – sledujte dění ve světě, u nás i ve své obci – budete si tak tříbit mysl.
  • Nepřestávejte se učit novým věcem – ať už se týkají počítače, zahrady nebo čehokoli jiného, sami nebo v kurzech – budete mít společná témata nejen s vnoučaty.
  • Buďte v pohybu – na procházce, v tělocvičně nebo při práci na zahradě – i když tělo někdy bolí, pohybem promažete klouby a okysličený mozek také funguje lépe.
  • Co zvládnete udělat sami, to dělejte – a když to nejde tak snadno, požádejte někoho, aby vám pomohl jen s tou částí, na kterou nestačíte – budete mít radost z výsledku.

Cvičit tělo, mozek nebo se vzdělávat
Senioři v našem regionu mají mnoho možností pro rozvíjení společenských kontaktů, fyzické i psychické kondice nebo rozšiřování svého vzdělání. Například v Řevnicích funguje kromě cvičení pro seniory Univerzita třetího věku. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze totiž rozšířila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě bydliště. V Řevnicích vznikla Klubovna v Sokole, místo pro setkávání a vzdělávání, kde je možné U3V studovat. Přednášky na různá témata, od zahrádky přes finance až po dějiny umění, vede Monika Vaňková, manažerka Sokola. Každý semestr je samostatně ukončen slavnostní promocí v sále ČZU. V Řevnicích je nyní zapsáno 45 studentů.

Jak vidí U3V…
…Monika Vaňková, vedoucí
Morousové a pesimisté v tomto věku nestudují, proto se na přednášky vždy těším. Toto vzdělání je primárně pro seniory, ale já se od seniorů učím jejich moudrost, nadhled a pokoru. Studenti mě vždy zklidní, přijdou procházkovým krokem, vždy o něco dříve, s úsměvem a chutí si popovídat. Líbí se mi jejich vzájemná úcta, slušnost. Nikdo nikam nespěchá, nikomu nezvoní mobil, nemusí si nic dokazovat, připadám si jako v jiném, lepším světě.

…Jana Janušová, studentka
Před dvěma lety jsme se sešli my, senioři chtiví poznání, v řevnickém kině, které nám nahrazuje dávnou třídu a školní lavice. Z podvědomí se vynořují zasuté „školní“ pocity. Živý přednášející sice chybí, ale jdeme s dobou a pěstujeme e-learning, virtuální studium. Atmosféra je příjemná, domácká i díky naší průvodkyni Univerzitou třetího věku Monice Vaňkové, jejíž empatický přístup všichni oceňujeme. Jako v každém kolektivu i věku vznikají v „naší škole“ nová kamarádství.

Kromě obvyklých aktivit pro seniory, jakými jsou mozkocvična, cvičení, procházky či výlety, najdete v našem regionu také možnost organizovaného sepisování vzpomínek. To zprostředkovává denní klub pro seniory Barevný strom. Podle Hany Habartové má toto psaní několik efektů. Jednak vede k aktivizaci seniorů a pak také umožňuje uchování vzpomínek pro budoucí generace. Z vlastní zkušenosti zmiňuje, že snadno zapomeneme věci, které v rodině slyšíme, a pak je nám líto, že je nemáme k dispozici. Ze sepisování vzpomínek vzniká kniha, kde jsou zachovány osobní vzpomínky na způsob života i výjimečné zážitky.

Možností aktivit je v našem regionu dostatek, ve všech organizacích jsme se setkali se vstřícným přístupem, takže neváhejte a najděte si aktivitu, která vám dá chuť do života.

 

Bydlení pro seniory

Foto: DOB-Invest a.s.
Foto: DOB-Invest a.s.

Když se sami senioři či jejich potomci rozhlížejí po vhodném bydlení, zjišťují, že v našem regionu není mnoho projektů, v nichž by se již od počátku myslelo zejména na naše nejstarší spoluobčany. Nicméně jeden takový areál vzniká přestavbou bývalého statku v Dobřichovicích. Zde bude od podzimu k dispozici zhruba dvacet bezbariérových bytů určených přímo seniorům. Pořízení takové bytové jednotky není podmíněno věkem, ale je ideální právě pro seniory, kteří zde najdou pomocnou ruku i společenské vyžití. Budou zde poskytovány služby, jako je například úklid, donáška či příprava obědů, doprovod na úřady nebo k lékaři, praní a žehlení prádla a mnohé další. A přímo v objektu se buduje společenská místnost, kde se senioři budou moci potkat „na kus řeči“ a zúčastnit se rozličných aktivačních programů.

(Lucie Hejbalová)