Stanovisko České inspekce životního prostředí

Stanovisko České inspekce životního prostředíAbychom zajistili objektivitu naší zprávy, požádali jsme o vyjádření se ke stavu na čističce odpadních vod (ČOV) Dobřichovice Evu Kučerovou, inspektorku ochrany vod České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Jaká je podle vás příčina stavu v ČOV Dobřichovice?

Příčinou zhoršené jakosti vypouštěných vod z ČOV Dobřichovice byla souhra následujících situací:

• Docházelo k současnému čerpání tří hlavních čerpacích stanic na ČOV, což vedlo k okamžitému hydraulickému přetížení ČOV (nedocházelo však k obtoku ČOV). Při dozoru svolaném vodoprávním úřadem dne 17. 9. 2009 bylo dohodnuto, že bude v termínu do 31. 10. 2009 realizována instalace automatické blokace čerpacích stanic – telemetrie (tzn. že z jednotlivých čerpacích jímek se budou splaškové vody čerpat na ČOV postupně). Toto bylo jedno z opatření, které mělo vést ke zlepšení situace na ČOV. Telemetrie byla nainstalována s cca měsíčním zpožděním, ke zlepšení ale bohužel nedošlo.

• V aktivovaném kalu byly analyzovány vláknité bakterie, které způsobují špatné sedimentační vlastnosti kalu, tzn. že dochází k úniku kalu do odtoku. Provozovatel začal na ČOV dávkovat chemikálii, která by měla zabránit množení vláknitých bakterií. K tomuto je nutno podotknout, že se s tímto problémem potýká více ČOV.

• Poslední stupeň čištění – bubnosítový filtr – mívá časté poruchy a bývá úplně nebo částečně mimo provoz. Možná příčina poruch je odtok kusů kalu z dosazovacích nádrží na tento filtr.

• Při neohlášeném dozoru ČIŽP bylo zjištěno, že dochází k provozování ČOV v rozporu se schváleným provozním řádem (vypínání třetího stupně čištění, vrstva kalů na hladině dosazovací nádrže atd.).

Dle provozovatele došlo k přítoku zvýšeného množství tuků na ČOV Dobřichovice (na ČIŽP to bylo ohlášeno až 3. 12. 2009, problémy na ČOV však trvají cca od února 2009), což může být způsobeno např. nedostatečnou kontrolou jednotlivých větších producentů odpadních vod v obcích odkanalizovaných na ČOV Dobřichovice. To znamená, že byla pravděpodobně zanedbána kontrola předčistících zařízení (lapol na tuky) v restauracích, jídelnách atd. Kontrolu má provádět provozovatel kanalizace (= provozovatel ČOV Dobřichovice) ve smyslu schváleného Kanalizačního řádu.

S firmou Aquaconsult, provozovatelem ČOV Dobřichovice, bylo zahájeno správní řízení. Jaké jsou pravomoci ČIŽP v této kauze?

S provozovatelem ČOV Dobřichovice se v současné době zahajuje jedno správní řízení o uložení pokuty za nedovolené vypouštění odpadních vod, protože v odebraných vzorcích byly zjištěny hodnoty ukazatelů překračující platné povolení k vypouštění. V říjnu a listopadu 2009 nechala ČIŽP OI Praha provést odběry vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, s.p., které jsou použity pro první správní řízení. ČIŽP má ze zákona lhůtu na zahájení správního řízení do jednoho roku od zjištění deliktu. Na základě výsledků rozborů uvedených vzorků svolala ČIŽP jednání s provozovatelem ČOV na den 18. 11. 2009, ze kterého je sepsán protokol o kontrolním zjištění a v jehož závěru bylo provozovateli sděleno, že s ním bude zahájeno správní řízení. Jednání se z důvodu nepřítomnosti v ČR nezúčastnil statutární zástupce společnosti pan Vlček, který je jediný statutární zástupce společnosti a jako jediný se může ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole vyjádřit k závěrům uvedeným v protokole o kontrolním zjištění. Provozovatel dostal lhůtu k vyjádření a k podpisu protokolu statutárním zástupcem, kterou splnil.

Druhé správní řízení, které bude vedeno ve věci uložení pokuty za provozování ČOV v rozporu se schváleným provozním řádem, jež bylo zjištěno dne 27. 11. 2009 pracovníky ČIŽP, bude zahájeno až po sepsání protokolu o kontrolním zjištění pravděpodobně v lednu 2010.

Můžete navrhnout stavební uzávěru. Komu návrh stavební uzávěry doručujete a nakolik je vaše argumentace silná, aby příslušné orgány dotčeným obcím důrazněji takový postup doporučily?

ČIŽP může navrhnout stavební uzávěru na základě zjištění, že ČOV je hydraulicky či látkově přetížena. Stavební uzávěra se týká samozřejmě všech obcí, které jsou na ČOV odkanalizovány. Z podkladů doložených provozovatelem, z kterých v současné době vycházíme, vyplývá, že ČOV je hydraulicky zatížena cca na 82 % a je na ni přivedeno znečištění od cca 5 540 EO (kapacita ČOV je 6 200 EO). S ohledem na poskytnuté údaje, z kterých vyplývá, že ČOV není látkově ani hydraulicky přetížena a přesto dochází k problémům na ČOV, si ČIŽP nechá na začátku roku 2010 zpracovat vlastní posudek ČOV Dobřichovice. Na základě závěrů posudku bude případně podán podnět na Stavební úřad Dobřichovice, příslušný vodoprávní úřad (MěÚ Černošice), Město Dobřichovice a KÚ Středočeského kraje na vyhlášení stavební uzávěry v Dobřichovicích a dalších obcích odkanalizovaných na ČOV Dobřichovice, a to do doby jejího případného rozšíření. K otázce týkající se síly argumentace ČIŽP vám sdělujeme, že ČIŽP není účastníkem řízení ve věci územního a stavebního řízení a není nadřízeným orgánem výše uvedených úřadů.

Děkuji. Ptala se Barbora Tesařová