Do Berounky tečou kaly!

Do Berounky tečou kaly 1Rybáři během loňského roku od února do prosince zaplňovali e-mailové schránky zástupců firmy Aquaconsult, dobřichovického městského úřadu a pracovníků odboru čistoty vod a ŽP a dalších institucí fotografiemi dokumentujícími znečišťování Berounky výtokem z čistírna odpadních vod (ČOV) Dobřichovice. Vždy s otázkou: Kdo zasáhne? Kdo zjistí příčinu? Byli v kontaktu s vedením firmy Aquaconsult, které ujišťovalo, že učiní kroky k nápravě. Nicméně během roku došlo k několika „nepříznivým stavům“, kdy selhala technika či personál čističky. Nebo případ z poslední doby: kdy kdosi poslal kanalizací na čističku velké množství tuků, se kterými si ČOV neumí poradit.

Úsek Berounky mezi Hlásnou Třebaní a Černošicemi monitoruje, a zákon mu to také ukládá, Český rybářský svaz, místní organizace Řevnice. A svoji povinnost plní důsledně.

Když mluvím o zákonu, tak je to jmenovitě Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. Tento zákon rybářské stráži ukládá:

  • oznamovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
  • oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii ČR.

Jak napsal jeden ze zástupců rybářů v e-mailu z prosince: „Jak dlouho potrvá tento stav na Berounce? Já, jakožto veřejný činitel, jsem při uvedení do funkce skládal slib, který se ze všech sil snažím plnit, už nevím, co více mám i se svými kolegy pro danou věc udělat! Koho ještě oslovit, aby se danou situací konečně někdo začal zabývat, řešit ji?“

Pár slov o ČOV Dobřichovice

Do čistírny odpadních vod (ČOV) v Dobřichovicích vede řádově 60 km kanalizačního potrubí z pěti okolních obcí – Dobřichovic, Karlíka, Letů, Všenor a Černolic. ČOV je ve vlastnictví města Dobřichovice, jejím provozovatelem je firma Aquaconsult, s.r.o.

ČOV Dobřichovice má kapacitu 6200 ekvivalentních obyvatel (EO). Aquaconsult podal městskému úřadu návrh na rozšíření na 7300 EO, s městem je uzavřena i smlouva. K rozšíření kapacity momentálně chybí udělat několik kroků, jako je výměna potrubí atd. Tím se zlepší i kvalita čištění vody. Firma také nechala vypracovat studii o rozšíření čistírny na 15 000 obyvatel.

Kanalizace v naší oblasti je kombinací gravitační a tlakové. Přítok na ČOV jde přes 4 čerpací stanice. Z pravého břehu Berounky (část Dobřichovic, Všenory a Černolice) je kanalizace svedena potrubím pod lávkou v Dobřichovicích.

Do Berounky tečou kaly! 2Co se vlastně na ČOV dělo a děje?

Podle zástupců Aquaconsultu a vedení dobřichovické radnice bylo jedním z problémů, které způsobovaly během roku přetížení ČOV, současné spínání tří čerpacích stanic. Firma Aquaconsult nechala v prosinci telemetricky blokovat spínání těchto čerpacích stanic, aby neběžely současně. Na čistírnu totiž voda nepřitéká kontinuálně, ale pouze v okamžiku, kdy sepnou čerpací stanice. Když se však stalo, že sepnuly všechny naráz, ČOV byla okamžitě hydraulicky přetížená, laicky řečeno přetekla, a tak došlo k úniku nerozpuštěných látek, kalu, do řeky.

„Druhým vážným problémem byl a stále je pravděpodobně jednorázový přítok velkého množství tuku do ČOV (patrně vypuštěním nějakého tukového obsahu fekálního vozu), který způsobil, že biologické organismy, které odpadní vodu v čistírně čistí, byly zcela zahubeny, což způsobilo téměř nulové čištění odpadních vod,“ píše v dopise adresovaném místní organizaci Českého rybářského svazu starosta Dobřichovic Michael Pánek.

S ředitelem firmy Aquaconsult Zdeňkem Vlčkem (ZV) a technickým ředitelem provozu vodovodů a kanalizací Karlem Janoušem (KJ) jsme měli schůzku hned druhý den poté, co proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva v Dobřichovicích.

Jak dlouho provozujete ČOV Dobřichovice?

ZV: Tuto čističku provozujeme řádově 12 let. Máme na starosti i řadu dalších čistíren odpadních vod, takže s touto činností máme bohaté zkušenosti. Také stavíme čistírny, mj. i ČOV v Řevnicích jsme stavěli na klíč.

Rybáři po celý rok namátkově fotodokumentují kvalitu vody vypouštěnou z ČOV Dobřichovice. Kdy, podle vašich záznamů, docházelo k nepříznivým stavům na čističce v Dobřichovicích?

KJ: Já mám k dispozici dvě fotografie z února, tři z května, ze srpna také tři a zbytek fotek pochází z konce října až prosince. Vždycky poté, co se nám rybáři ozvali, že na výtoku z ČOV není něco v pořádku, jsme reagovali. A to tak, že jsme se snažili nedostatky řešit. Došlo i k drsnějším zásahům v naší firmě – z pracovního poměru jsme propustili technologa i obsluhu na ČOV. Byly to dva rozdílné případy. Fotografie v průběhu roku, které jsme od rybářů dostávali, ukazovaly na jednotlivé případy poruch na ČOV. Jejich příčiny jsme řešili počínaje opravou strojů a konče personální výměnou. Jiný případ je problém, který se táhne od října, odkdy se v odpadní vodě na čistírně objevily tuky.

ZV: Letos jsme investovali 240 tisíc Kč do oprav, jejichž výčet jsme předali městu Dobřichovice, a 660 tisíc Kč do rozšíření kapacity. Teď je na čistírně havarijní stav.

Hovořili jsme o tom, že máte konkrétní data, ve kterých došlo k nepříznivým stavům na čističce. Podle provozního řádu by pro takové situace měl být stanoven konkrétní postup. Máte zdokladováno, jak se v jednotlivých případech postupovalo, aby se řešily a zároveň se zabránilo jejich opakování?

KJ: Existují zápisy k jednotlivým situacím a dokumentacím přicházející od rybářů, v těchto konkrétních případech nastupuje i Česká inspekce životního prostředí.

Co se děje s čistírenským kalem?

KJ: V Dobřichovicích máme odvodňovací lis, který kal vylisuje, aby se dal vyvážet na kompostárnu. Máme atest, že tento kal je biologicky nezávadný a použitelný jako hnojivo do zahrad. Frekvence odvozů z ČOV na kompostárnu je doložena zápisy v provozní knize a také fakturami za odvoz a uložení. Toto vše je dokládáno při kontrolách z inspekce životního prostředí.

ZV: V ČOV probíhá biologický proces. Nelze přepnout páčku, abychom mohli jednou do řeky vypouštět vodu špinavou a jednou čistou, jak by si mohli nezasvěcení myslet.

Na odboru životního prostředí jste popsali, jaké jsou závady na čističce. Jak postupujete v jejich odstraňování v současné době? Kanalizací přiteklo do čističky vysoké procento tuků, které zahubily činné bakterie v ČOV. Odkud se mohl tento tuk objevit, když potravinářský průmysl v oblasti chybí?

ZV: Je tu spousta provozoven veřejného stravování, které mohou vylívat oleje z fritovacích hrnců a jiné zbytky ze smažení do kanalizace. Navíc rybáři a někteří další lidé opakovaně přistihli řidiče fekálních vozů, kteří nezákonně vypouštěli do kanalizace látky neznámého původu. Tuto skutečnost jsme oznámili na policii v Řevnicích i na vodoprávním úřadu. Nechali jsme vypracovat laboratorní zkoušky tuků, které se vrší v nádržích. Jejich výsledek je alarmující – na 1 kg sušeného vzorku odpadu je 6,5 g ropných látek a 29 g jiných tuků než s ropným základem. Ropné látky mohou poukazovat na vylévání motorových a jiných technických olejů do kanalizace.

Jak se postupuje při odstraňování havarijního stavu, kdy do Berounky teče voda kalná, vystupující z procesu v čistírně, jež má paralyzované stupně čištění?

KJ: Do této čistírny nyní dávkujeme dokonce i chemikálie – přidáváme chemické čištění k biologickému procesu. Tento postup je obvyklý na velkých ČOV.

ZV: Z naší strany bylo učiněno oznámení na policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s nepovoleným vypouštěním obsahu fekálních vozů do kanalizační sítě. Jakmile se stabilizuje chod ČOV Dobřichovice, zvažujeme omezení vypouštění fekálních vozů na ČOV. Při diskusi se starostou Pánkem byla vyslovena myšlenka, že budou osloveny jednotlivé OÚ s prosbou o vydání obecních vyhlášek pokutujících nedovolené vypouštění fekálních vozů do kanalizace.

Při řešení této situace se nebráníme ani odbornému auditu, který by nezávisle posoudil, jestli v dané situaci postupujeme, jak můžeme nejlépe. Konzultujeme naše kroky i s vysokou školou.

Informovali jste o problémech s odpadní vodou na čističce radu města Dobřichovice jako majitele čističky?

ZV: Naším partnerem pro řešení problémů na čističce je vodoprávní úřad a ČIŽP, a teprve poté, kdy by to mělo nějaké vážnější důsledky pro město, se situace probírá s radou.

KJ: Majitel ČOV Dobřichovice byl vždy informován, jaké problémy jsou a jak se řeší. Město tedy má relevantní informace.

Doporučil byste koupání v řece Berounce?

ZV: Rozhodně ne, já sám bych se v Berounce nekoupal.

Ještě je tu otázka informovanosti. Nepodávání zpráv jak rybářům, tak ani veřejnosti o stavu ČOV byla jedním z důvodů nespokojenosti rybářů, kteří pak nabyli dojmu, že dobřichovická radnice je ke znečišťování řeky pasivní. Na to odpovídá starosta Dobřichovic Pánek slovy: „Myslím, že pokud bude ČOV opět v pořádku, nejsou pravidelné zprávy (o kvalitě čištění vody) nutné. Ale o současných problémech informovat budeme a je a bude jim věnována maximální pozornost.“

/bt/