Spolupráce obcí: Dobré smlouvy = základ dobrých vztahů

Spolupráce obcí Dobré smlouvy = základ dobrých vztahůŠkoly, školky, čističky odpadních vod a kanalizace či vodovod, dokonce hřbitov, to jsou nebo mohou být zařízení, která si nemohou všechny malé obce dovolit nebo pro ně nemají pozemky. Realizace stavby nebo jen částečné rekonstrukce je často podmíněna sloučením více menších obcí do svazku obcí, které disponují větší silou, převážně finanční, při prosazování určitého záměru, nebo pro splnění podmínek, které jsou nutné pro čerpání z evropských nebo jiných fondů. Taková spolupráce však může nést úskalí v platební neschopnosti obcí při plnění jejich závazků vůči sousedům. Proto je rozumné, aby bylo ošetřeno dobrou smlouvou o partnerství. Spoléhat na přátelské vztahy se nemusí vyplatit.

DLUHY OBCE LETY
Jak už bylo zmíněno, obce hledají položky v rozpočtech, které by jim pomohly vyrovnat propady v příjmech. Tak došlo i na pohledávky za okolními obcemi, což se týká také Let. Lety zatím dluží za stavbu plynovodu Dobřichovicím a za nesplacené příspěvky na provoz základní školy jak v Řevnicích, tak v Dobřichovicích. Lety sice v minulém roce měly tendenci dluh snižovat, nicméně přibyly další vystavené faktury za provoz školy, které dosud nejsou zaplaceny. Celkový dluh se tedy ve výsledku nesnížil. Starosta Dobřichovic Ing. Michael Pánek říká: „V současné době je již velký tlak ze strany Dobřichovic na zaplacení či nějakému výraznému snížení tohoto dluhu. Na základě usnesení zastupitelstva Dobřichovice je starosta Let pozván na zasedání příštího zastupitelstva.“ Informace z Let jsou optimistické. V letošním roce by mělo dojít k uhrazení velké části dluhu. Vyskytl se totiž vážný zájemce o jeden z obecních bytů, které se téměř tři roky nedařilo obci prodat. Na tento byt byla již složena záloha. V jakém poměru a v jaké výši budou věřitelé uspokojeni, jsme zprávu zatím nedostali.

URNOVÝ HÁJ
Hřbitov v Karlíku je využíván kromě Karlíka ještě obcemi Lety, Vonoklasy a Dobřichovice. V minulých letech padla dohoda, že se jmenované obce budou podílet na rozšíření hřbitova. Tehdejším záměrem bylo vybudovat urnový háj. Z informací, které jsme získali od místostarosty Karlíka Jana Tláskala, vyplývá, že práce musely být pozastaveny z finančních důvodů. Některé obce totiž nesplnily dohodu ohledně finančního příspěvku. Zatím byla postavena obvodová zeď a na jaro je připravena zemina k úpravě povrchu.

15 MÍST PRO SKUHROVSKÉ DĚTI
Ukázkou jednoho jasně definovaného vztahu může být dohoda ohledně svinařské školky. Zastupitelstvo obce Skuhrov schválilo na svém veřejném zasedání z 26. 6. 2008 smlouvu o spolupráci s obcí Svinaře, ve které se zavazuje obci Svinaře poskytnout finanční částku 700 000 Kč za to, že každým rokem bude v mateřské škole Svinaře vyčleněno 15 míst, která budou určena pro děti ze Skuhrova a okolí. Částka byla použita na rekonstrukci svinařské školky.

Čistička odpadních vod (ČOV) v Dobřichovicích
„Kapacita ČOV byla naposledy zvýšena v letech 2000/2001, a to pouze nákladem Dobřichovic, i když tam tečou splašky i z Let, Karlíka, Všenor a Černolic. Rekonstrukce ČOV tehdy stála cca 12 mil. Kč, 60 % nákladů činila dotace SFŽP (Státní fond životního prostředí), ale 40 % (tj. téměř 5 mil. Kč) šlo z rozpočtu Dobřichovic (20 % ihned, 20 % z úvěru, který se asi ještě splácí) a žádná obec na to nepřispěla. Nakonec ČOV přece patří Dobřichovicím – i takový názor se objevil. Můj názor je, že obce by měly více spolupracovat při řešení takových podobných problémů,“ píše ve svém dopise Václav Kratochvíl, bývalý starosta Dobřichovic.

Jak jsme se zmínili již ve zpravodaji č. 1/2010, kde téma čistírny odpadních vod (ČOV) zabralo celé 4 strany, využívá služeb tohoto zařízení celkem pět obcí jmenovaných výše v citaci. Během loňského roku začala mít čistička problémy a v několika měsících během roku bylo dokázáno znečišťování řeky nedokonalým čištěním odpadních vod v ČOV. Ke konci roku už situace byla hlášena jako havarijní stav. Představitelé Dobřichovic připustili, že by problémy na čističce mohly souviset s jejím přetížením. I proto se koncem ledna zadávaly k provedení nezávislé audity. Jejich výsledky zatím nejsou známy. (bt)