Finanční krize trápí obce

Finanční krize trápí obce 1Co v současné době pálí vedení obcí? Na prvním místě to je pokles příjmů ze státního rozpočtu do kasy obecní. Na druhém místě to může být rychlý nárůst obyvatel a s tím spojené nároky na infrastrukturu: rozšíření škol či školek, kanalizace, opravy ulic… To všechno je třeba udělat za předpokladu, že je kam sáhnout. V průměru patnáctiprocentní propad daňových příjmů způsobil velké problémy pro města a obce. V rozpočtech tyto peníze chybí, rozjeté projekty se mnohde dokončují využitím bankovních úvěrů, hledá se v rezervách či pohledávkách. Projekty v počátcích se buď ruší, nebo podstatně seškrtávají především v nákladových položkách.

Kvůli nedostatku financí obce nejen v okolí Berounky většinou nepočítají prakticky s žádnými investicemi. Pouze s nutnými náklady na každodenní chod. Mnohde se dokonce uvažuje o prodeji obecního majetku.

Protože poskytnutí dotací z evropských či jiných fondů je ve velké většině vázáno na 10 – 15% spoluúčast, nemají zvláště malé obce v současné době na projekty peníze.

Samozřejmě těm, kterým se podaří prostředky na spolufinancování obstarat, a to převážně prodejem majetku, či získáním peněz z pohledávek, je dnešní doba nakloněná – méně žádostí o dotace na stejný balík peněz pak zvyšuje pravděpodobnost přidělení dotací na podané projekty. O vybrané projekty, kde spoluúčast nebude vyžadována, bude zájem ze stran obcí vysoký.

V Řevnicích dlouho plánují rozšíření kanalizace. V rozpočtu na letošek s touto akcí ale není počítáno. Podle informace z obecního zastupitelstva zatím není jisté, jakým způsobem město zajistí na tento projekt vlastní prostředky. Je projednávána i možnost získání půjčky. O stavbu město stále zájem má, pravděpodobně však dojde k posunu zahájení realizace na září 2010. Smlouva o dotaci bude pak podepsána s odkladem.

Finanční krize trápí obce 2NÁROKY NA OBECNÍ VYBAVENOST
Málo v pokladnách také racionalizuje úvahy o rozšiřování obcí. Protože je zřejmé, že navyšování počtu obyvatel v obci musí být spojeno i s růstem obecní vybavenosti, výhodu má ta obec, která našla sílu tlačit na investory. Ti pak přispěli na obecní infrastrukturu – finančně přidali na opravy komunikací, na navýšení kapacit čistírny odpadních vod, na přístavbu nebo rekonstrukci škol a školek. Tam, kde se využila finanční síla investorů, mají opravené třeba komunikace a z rozpočtu nevydali ani korunu.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Daň z nemovitostí představuje významný a poměrně stabilní příjem do obecního rozpočtu. Výnos z této daně spadá celou svou výší do pokladny obce. Další výhodou u tohoto zdroje příjmu je jeho stabilita, která nepodléhá bezprostředně reálnému ekonomickému vývoji. Tato daň od letošního roku může významně pomoci hlavně obcím s rozsáhlejší novou výstavbou. Novela zákona o dani z nemovitostí č. 1/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2009 totiž zrušila dosavadní osvobození od daně ze staveb pro nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů. Původně se daňová povinnost nevztahovala na stavby mladší 15 let.

TRVALÝ POBYT
Jedním z principů, jak jsou daně ze státní pokladny přerozdělovány do obce, je trvalý pobyt v dané obci. Pro vesnici či město je přitěžující, když v ní žijí obyvatelé, kteří využívají služby zajišťované z obecního rozpočtu, ale nejsou v ní hlášeny k trvalému pobytu. Za takové lidi obec nezískává prostředky z daní, mnohde ani tito lidé neplatí obecní poplatky.

Proto jsou nastavována taková kritéria, hlavně při přijímání dětí do škol a školek, která nutí obyvatele chtějící služby těchto institucí využívat, aby prokázali své trvalé bydliště v dané obci. Při důsledném dodržování těchto kritérií se nejenom může zvýšit příjem do obecní kasy, ale ze strany rodičů to může zajistit pravděpodobnost úspěchu při zápisu do zařízení – samozřejmě v závislosti na kapacitě, která je v současnosti nedostatečná.

POHLEDÁVKY
Obecní zastupitelstva v Dobřichovicích i Řevnicích v souvislosti se zkráceným rozpočtem na tento rok požadují po vedení měst zvýšit úsilí na vymáhání dluhů i s úroky od okolních obcí. Jiný typ pohledávek obce můžou tvořit neproplacené faktury obyvatel žijících v obecních bytech. Jejich nesolventnost začínají úřady tvrdě řešit – kdo neplatí, je vystěhován, což byl nedávný případ v Hořovicích.

NEPOPULÁRNÍ KROKY
Období hospodářské recese zasáhlo i hospodaření samotných úřadů obcí i měst. Rozpočty počítají s razantním snížením výdajů všech středisek. V Řevnicích, podle poslední zprávy z obecního zastupitelstva, sáhli i k ukončení vyplácení příspěvků společenským organizacím, příspěvkům na mládež. Dokonce i s ukončením příspěvků pro Trans Hospital Řevnice. (bt)