Alternativní metody v praxi

Alternativní metody v praxiPrvní metoda, která se používá při netradičních psychoterapeutických postupech, se nazývá EFT (Emotional Freedom Techniques), čili ve volném překladu technika emoční svobody.

Metody EFT se dá využít především v terapii resp. psychoterapii u probíhajícího onemocnění, které vzniklo prožitím negativní emoce v minulosti. Princip je založen na spojení aplikace klasické čínské akupresury a vědomé psychoterapie. Někdy je tato metoda nazývána jako energetická psychoterapie, neboť do celkové léčby zahrnuje tělesný bioenergetický systém. Základní myšlenkou EFT terapie je, že „příčinou všech negativních emocí je narušení energetického systému v našem těle“.

Prožijeme-li v životě situaci s negativní emocí, zanechá v našem těle stopu v podobě blokády toku energie. Tyto blokády mohou pak v běžném životě v podobných situacích způsobovat mnohé potíže. Může se jednat o smutek, strach, depresivní nálady, a z toho pak vyplývající následné poruchy v chování, např. závislosti, přejídání, vztahové problémy, nespavost, nervozitu, nízké sebevědomí atd. Metodou EFT se dají léčit i závažnější poruchy tělesné i psychické, bolesti, dlouhodobé deprese, traumata, fobie, úzkosti, u dětí také poruchy učení a soustředění.

Metoda EFT tedy pomáhá právě při zbavování se emočních blokád a narovnání toku energie v těle pomocí nenásilného a jednoduchého postupu. Vychází se z předpokladu, že příčinou většiny našich negativních emocí není samotná událost, ale porucha v našem energetickém systému těla. Tato porucha pak způsobuje, že při vzpomínce či prožívání stejné nebo podobné situace prochází energie příslušným porušeným meridiánem, neboli energetickou drahou. Tím je znemožněn volný a harmonický průchod energie v těle, což vyvolá stejnou nebo podobnou negativní emoci, nebo i fyzickou nemoc, či její psychosomatický příznak.

Při aplikaci metody EFT se napravuje pohyb energie a vlastně se ruší zablokování toku energie. Harmonizuje se tak energetický přenos v těle, který vznikl tím, že člověk prožil v minulosti situaci s negativním emočním nábojem. Působí se jak na úrovni vědomé psychiky (vyvolání vzpomínky nebo události), tak i současně na úrovni tělesného energetického systému. Ten se ovlivňuje tzv. „ťukáním“ – poklepáváním prsty na určené body na těle u vybraných meridiánových drah. Tímto pohybem – ťukáním – se dodává energie do příslušné porušené dráhy a následně dojde k plnému nebo částečnému urovnání poruchy a obnovení správného proudění energie.

Praktický postup terapie se pak většinou skládá z těchto základních bodů:

1. Určení subjektivní intenzity emoce při vyvolání události z minulosti (např. vzpomenu si na to, jak mě otec uhodil, když jsem rozbil vázu, a to mi přivodí strach, který se projevuje stažením svalů v oblasti žaludku, a poté určím intenzitu emoce na dohodnuté stupnici).

2. Poťukávání na tzv. karate bod (bod na hřbetu ruky, jako když chcete použít karate úder), při vědomém opakování vhodné terapeutické věty.

3. Poťukávání na vybrané body (cca 10 – 15 bodů, např. na konci obočí, pod nosem, pod ústy, na prstech, na hlavě) – konce meridiánových drah s přeříkáváním vhodné terapeutické věty. Ťuká se asi 6 -10 x na jeden bod a společně s tím se věta opakuje.

4. Dokončovací fáze terapeutického procesu, synchronizace hemisfér a nová kontrola subjektivní intenzity emoce při představě stejné události. Praktické výsledky dokazují, že již při několikaminutovém „ťukání“ s opakováním vhodné terapeutické věty se intenzita vyvolané negativní emoce sníží. Proces se pak opakuje do úplného odstranění vlivu emoce. Neutralizace problému bývá velmi často trvalá, což lze jednoduše ověřit chováním ve stejné nebo podobné situaci. Pro využití metody EFT je vhodné navštívit zkušeného certifikovaného terapeuta EFT nebo rovnou kurz EFT pro začátečníky. Pokud se vám podaří tuto metodu si správně osvojit, můžete pak pracovat i sami na sobě.

METODA SRT

Jiná možnost alternativního léčení, která se také často využívá, je metoda SRT neboli Spiritual Response Therapy. Jedná se o psychickou duchovní metodu léčení zejména citových zranění, negativních emocí, traumat a vzniklých podvědomých bloků. Problémy mohou být ze současného i z minulého života či životů, pokud takovou možnost připustíme.

Základem této terapie je napojení se na tzv. „Vyšší já“ a využití kyvadla a tabulek, které jsou k této terapii určeny. Pomocí tohoto napojení je možné pak zkoumat a následně i řešit podvědomé záznamy, které nás negativně ovlivňují a vyvolávají v nás nechtěné emoce a projevy. Vychází se z předpokladu, že duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. Akašických záznamech. Prostřednictvím práce s „Vyšším Já“ je pak možné zjistit, které negativní a škodlivé energie, programy a emoce si duše s sebou nese. Ty pak následně přetransformovat na pozitivní energii nebo alespoň snížit účinek těchto programů. Při čištění negativních energií se uleví duši, ale i fyzickému tělu, které může rychleji a efektivněji regenerovat a zbavit se nebo úspěšně čelit mnohým nemocem jak fyzickým, tak duševním.

Výhodou této metody bývá velmi rychlá reakce těla, uvolňující a osvobozující pocit. Zbavení se psychického bloku nebo negativního programu přichází často bezprostředně po dokončení procesu terapie. Aktivní participace léčené osoby při průběhu této terapie může být i velmi nízká. Jedná se o velmi nenáročnou a pohodlnou metodu, vždy je ale nutný vyškolený terapeut, který proces režíruje.

Alternativní metody v praxi 2SRT je možné řešit:

Zablokované a disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků a stresových situací, případně konfliktů a strachů.

Únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti a nejistoty.

Stavy úzkosti, fobie, deprese.

Většinu alergií, astma, problémy s kůží.

Dlouhodobé bolesti, u které neznáte příčinu.

Nedostatek sebevědomí. METODA KINEZIOLOGIE – ONE BRAIN

Další alternativou, jak můžeme netradičně přistoupit ke svým problémům, je využít principu metody Kineziologie – One Brain, čili Jednotný mozek.

Tato metoda je odvozena od ideální funkce mozku, kdy levá a pravá hemisféra spolu dokonale spolupracují a vyměňují si energetické impulsy. Nesprávná komunikace mezi hemisférami je právě ve většině případů vyvolána prožitým traumatem s negativní emocí nebo nepříjemným zážitkem z minulosti. Reakce na tento prožitek pak nabývá formy neurologické blokády, která zabraňuje správnému a efektivnímu jednání. Bez našeho vědomého přičinění naprosto automaticky opakujeme stále stejné, destruktivní, neproduktivní a nevhodné reakce, které nám škodí duševně i tělesně.

Metodou One Brain je možné si pomoci při řešení téměř jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v minulosti právě na základě negativního prožitku. V průběhu terapie odstraňujeme nepříjemné emoce z minulosti a v přítomnosti uskutečňujeme možnost nové volby. Tím měníme pozitivně i svoje reakce v budoucnosti. Zpravidla se postupuje tak, že se nejdříve zjišťuje co nejpřesněji období, kdy k emocionálnímu stresu – negativnímu zážitku došlo, a pak si vybavujeme konkrétní události v daném časovém období.

K této analýze se používá tzv. „svalový test“. Vychází se z toho, že tělo si skladuje prožitá traumata ve svalech, a tím je k dispozici celá historie toho, co tělo prožilo a jak se při tom cítilo. Kdykoliv se dostaneme do podobné nebo stejné situace, objeví se stejná emoce, tělo vlastně zareaguje podle svého „poplachového“ plánu, který si v minulosti uložilo. Dotýkáme-li se tedy našeho tělesného systému pomocí testování svalů, umožňuje nám to odhalit tuto tělesně-energetickou nerovnováhu. Tím zjišťujeme informace, které buďto vůbec neznáme, nebo si je nevybavujeme vědomě. Tělo je ale zná, protože je má v buněčné paměti uchované. Zjednodušeně řečeno tělo nám odpovídá „ano/ne“ pomocí svalového napětí, které je buď silné, slabé, nebo úplně chybí. Nalezené příčiny – zážitky mohou být tímto postupem odhaleny a vybaveny zpět do vědomí. Zpravidla se jedná o prožité situace v tomto životě, ale nezřídka se objeví problém již např. v prenatálním stadiu nebo i v minulé generaci našeho rodinného stromu.

V průběhu terapie se vrací mysl za plného vědomí a pod kontrolou do vlastní minulosti, čímž se rozkrývají a přehodnocují tehdejší emocionální zážitky. Tyto negativní emoce se přesunou zpět do vědomí a částečně se znovu prožívají. Důležitá je také možnost, že tak lze u nich pochopit jejich příčiny a souvislosti. Tímto postupem se stresová situace eliminuje a již nemá vliv na reakce nebo její aktivita je výrazně slabší. To pozitivně působí i na podvědomé chování v přítomnosti a budoucnosti. Pokud se uzná za vhodné, používají se i dodatečné korekce zejména pro odstranění hlubších emocionálně-energetických bloků. Jedná se jednoduché cviky, dotyky, působení barev, světel, zvuků a vonných esencí. Při této metodě lze také využít vizualizaci průběhu zážitku, při které se překrývá původní negativní prožitek „naordinováním“ nové představy, která má pozitivní nebo neutrální emoční náboj.

Například jste v minulosti prožili nepříjemný zážitek v konfliktu se svým nadřízeným v zaměstnání. Měli jste třeba strach, že vás potrestá propuštěním, nebo se tak dokonce stalo, máte tuto emoci „strachu“ spojenou s touto situací uloženou ve své svalové paměti. Běžným vybavováním z paměti si již třeba na tuto situaci nevzpomínáte, ale svalový test jí odhalí. Pokud se dostanete do podobné situace s jiným nadřízeným, organismus dle této zkušenosti zareaguje stejně. Opět tedy vyvoláním strachu z propuštění, přestože si to vědomě nepřejete a víte, že tato reakce není vzhledem k aktuální situaci adekvátní. Výsledkem může být vaše nepřiměřená reakce (ze strachu) nebo psychosomatický projev. V průběhu kineziologické terapie se právě odhalí původní traumatizující zážitek s nadřízeným a negativní emotivní reakce „strachu“ se odstraní, ztlumí, nebo se přehraje reakcí jinou. Při podobném kontaktu s nadřízeným již podvědomí tuto emoční reakci nevyvolá.

Tuto metodu lze aplikovat zejména na odstranění stresů, různých strachů (z mluvení před lidmi, ze školy, z komunikace, z kritiky atd.), fobií a závislostí, psychosomatických poruch apod. Pomáhá zklidnit hyperaktivní děti, napomáhá při poruchách chování dětí i reakcích dospělých. Je vhodná také k pochopení příčin mezilidských konfliktů a problémů v komunikaci. Důležitá může být i při léčení dlouhotrvajících a chronických tělesných nemocí.

Spolupráce klienta je v průběhu této terapie prakticky nutnou podmínkou. Důležité je se na problém soustředit, pochopit jej a přát si jej odstranit. Nelze provádět terapii bez vůle léčeného a také ji není možno uskutečnit bez dobře vyškoleného terapeuta. Kineziologie je již dokonce v některých zemích hrazená plně nebo částečně zdravotní pojišťovnou, u nás zatím nikoli.

ALTERNATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ K LÉČENÍ JE MNOHEM VÍCE …

Existuje mnoho způsobů, jak alternativně-netradičně přistoupit k léčení zdravotních problémů, k nemocím jak duševním, tak i tělesným. V článku jsme vás seznámili jen se základy tří z nich (EFT, SRT a Kineziologie – One Brain). Rozhodně se můžete setkat nebo i vyzkoušet metody další. Mezi ně patří např.:

Rodinné konstelace – zkoumání celého rodinného systému a nalézání vlivů osudů členy rodiny a předků na náš současný život a naše problémy v něm.

Shamballa – léčení pomocí kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání. Vychází se z předpokladu, že vše je se vším na všech úrovních propojeno, včetně člověka.

Reiki – metoda k harmonizaci a uzdravení těla pomocí přijímání a předávání univerzální a životadárné energie, která se nachází všude kolem nás.

Hypnóza – navození stavu hluboké relaxace, přijímání pomocné a prospěšné sugesce pro ovlivňování svého podvědomého chování a jednání.

Neurolingvistické programování, tzv. NLP – technika umožňující změnit naše myšlení a jednání na efektivnější, prospěšnější a zdravější.

Technika Ho´oponopono – stará havajská technika postupného čištění starých vzpomínek, představ a zažitých chybných vzorců.

Pavel Tichna