Aktivní obce ušetří, tvrdí školský zákon

Aktivní obce ušetří, tvrdí školský zákonV posledních letech, kdy byly kapacity základních škol více než dostatečné (v důsledků slabších populačních ročníků), většina malých obcí nebyla nucena k zajištění povinné školní docházky „svých“ dětí aktivně přistupovat, tedy smluvně zajišťovat „svým“ dětem možnost navštěvovat danou, smluvně zajištěnou školu. V současné době se však situace výrazně mění a obce tak mají nejvyšší čas svůj přístup v této věci přehodnotit.

„Školský zákon v současné době stanoví každé obci (bez ohledu na její velikost či počet obyvatel) povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky „svých“ dětí,“ začíná s výkladem tohoto zákona Mgr. Pavla Katzová ze sekce legislativy a práva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
„Pokud obec vůbec nezřídí základní školu (…) ukládá se jí zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí,“ pokračuje dále.

UZAVŘENÍ DOHODY O SPOLEČNÉM ŠKOLSKÉM OBVODU
Společný školský obvod základní školy lze vytvořit dohodou obcí, z nichž jedna je zřizovatelem této základní školy. K vytvoření společného školského obvodu je nutné jak uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, tak vydat obecně závaznou vyhlášku, která vymezí příslušnou část tohoto školského obvodu.

Aktivním způsobem zajištění plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí je tedy uzavření dohody o společném školském obvodu základní školy (…) a plnění z toho vyplývajících povinností.

Pasivním způsobem je pak plnění povinnosti hradit za tzv. „dojíždějícího žáka“ obci (nebo svazku obcí), která školu zřizuje, neinvestiční výdaje základní školy připadající na jednoho žáka školy, pokud není dohodnuto jinak

Zjednodušeně: Pokud obec A, která nedisponuje základní školou, uzavře dohodu o společném školském obvodu s obcí B, která na svém území ZŠ zpravuje, pak splnila svoji zákonnou povinnost a „svým“ dětem základní docházku zajistila. Za tyto děti je povinna hradit příspěvky (zkrátka „školné) obci B. Zbavuje se však tím povinnosti hradit „školné“ jiným obcím, se kterými dohodu o společném školském obvodu nemá a jejichž školy si někteří žáci s trvalým bydlištěm v obci A vybrali, zkrátkaAKTIVNÍ OBEC UŠETŘÍ.

Takto má svoji zákonnou povinnost ošetřenou obec Svinaře. Obec uzavřela dohodu o společném školském obvodu s obcí Liteň, takže faktury za „školné“ platí pouze Litni, žádné jiné obci.

CO Z DANÉHO VYPLÝVÁ?
Z toho vyplývá poučení i pro školy respektive obce je spravující – nejvýhodnější je přijímat žáky pouze „vlastní“ a také z těch obcí, které aktivně zažádaly o dohodu o společném školském obvodu a jež také podmínky takové dohody plní, tedy platí faktury za školné. Protože za žáky z ostatních obcí neinvestiční výdaje zaplacené nedostane.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Není tajemstvím, že kapacita školek a škol v regionu je v současnosti nedostatečná. Mnohde se i přes ekonomickou krizi uvažuje o přístavbách či jiných rekonstrukcích dovolujících současnou kapacitu navýšit. Podívejme se však na situaci okem vlastníka školy, respektive jejím zástupcem: Bývalý starosta Dobřichovic Václav Kratochvíl se otázkou ZŠ Dobřichovice intenzivně zabývá. „Požádal jsem pana ředitele, aby mi řekl, kolik žáků ZŠ Dobřichovice skutečně v Dobřichovicích bydlí a kolik je jich přespolních. Čísla mě velmi překvapila,“ píše v dopise nám adresovaném. Porovnejte sami:

SLOŽENÍ ŽÁKŮ V DOBŘICHOVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE PODLE OBCÍ (ÚDAJE Z LEDNA 2010): Škola má nyní 456 žáků. Trvalé bydliště v Dobřichovicích má 249 dětí, tj. 55 % ze všech žáků školy. Ostatní jsou přespolní. Nejvíce dojíždějících je z Letů (76 + 9 dětí z dětského domova), pak z Karlíka 35. Ale chodí k nám i děti z Černošic (8), Černolic (12), Všenor (16), ze Řevnic (13), Hlásné Třebaně (7), dokonce z Mořiny (7) a ze Svinař (5). Dalších 19 dětí je z jiných obcí.

Z daných čísel vyplývá, že kapacita školy je pouze pro žáky Dobřichovic více než dostatečná. Město by se nemuselo zabývat otázkou, kde vzít finance na rozšíření či dokonce přístavbu školy.

Přesto intenzivně hledá zhruba dva miliony korun, aby projekt „Zkvalitnění a rozšíření výuky pro 2. stupeň ZŠ Dobřichovice“, který by měl kapacitu zvýšit řádově o desítky míst ve škole, mohl být realizován.

Zastupitelé však za tuto snahu očekávají také aktivní pomoc okolních obcí, které se velkou měrou podílejí na posílání školáků právě do této školy. A předpokládám, že město Dobřichovice s těmito obcemi uzavře Dohodu o společném školském obvodu. (bt)