Obec Mořinka vstupuje do MAS Karlštejnsko

MOŘINKA – Obec Mořinka podpisem partnerské smlouvy vstoupila do tzv. místního partnerství (MP) MAS Karlštejnsko. Zastupitelstvo obce si od členství v MP MAS Karlštejnsko slibuje především přístup k aktuálním informacím o rozvoji mikroregionu, o plánovaných dotačních výzvách či snazší navázání spolupráce na regionálních tématech řešených napříč územím jednotlivých obcí.

Na webových stránkách Národní sítě místních akčních skupin ČR se můžeme dočíst, že místní akční skupina (zkr. MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (např. obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova a na získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region.

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. MAS pracují formou komunitně (čili skupinou místních lidí) vedeného místního rozvoje. Využívají k tomu metodu LEADER, mezi jejíž základní principy patří spolupráce, vytváření sítí místních partnerství, integrované akce napříč odvětvími, uplatňování inovačních přístupů, provádění strategií zdola nahoru, strategie místního rozvoje respektující místní potřeby a problémy či místní partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zkratka LEADER pochází z francouzského spojení „Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale“ a znamená „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Metoda LEADER je primárně založena na tzv. principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by tak měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv být direktivně nařízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora.

Působení MAS tak doplňuje chybějící (mikroregionální) článek ve veřejné správě, konkrétně mezi územní samosprávou obce a územní samosprávou kraje. Obec Mořinka již od svého založení (první zmínka pochází ze 14. století) spadá do širšího zázemí Karlštejna, i když v posledních letech se projevují spíše vazby na blízká sídla v okolí Berounky či hlavní město Prahu. Rázem a strukturou krajiny, ale i jejím historickým vývojem a současným stavem, se však Mořinka jasně hlásí k oblasti Karlštejnska, proto jsme zvolili vstup do MAS Karlštejnsko (navíc jsou členy i okolní sídla).

Posláním MAS Karlštejnsko je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny. Mezi hlavní cíle MAS Karlštejnsko se tedy řadí např. rozvoj venkova, podpora cestovního ruchu, vzdělání, kulturního a společenského života, či ochrana přírody a krajiny nebo podpora vzájemné informovanosti a koordinace aktivit v dané lokalitě.

Pro Zpravodaj Mořinka zpracoval V. Zýka (ml.)