Kraj podepíše se Srbskem smlouvu o spolupráci na výstavbě cyklostezky

Foto: archiv

SRBSKO – Nová stezka pro pěší a cyklisty v délce dva kilometry na území obce Srbska je už zase o něco blíže realizaci. Krajská rada již projednala a doporučila zastupitelům kraje schválit návrh smlouvy o spolupráci na projektu Cyklostezka Srbsko mezi obcí Srbsko a krajem. Chodci a cyklisté by poté již nebyli nuceni využívat frekventovanou a úzkou silnici.

Kraj se zavazuje poskytnout obci příspěvek ve výši 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zároveň bude kraj žádat o dotaci z fondů EU nebo SFDI a zajistí poté realizaci a financování akce stejně jako správu a údržbu zrealizovaného projektu. Obec naopak má dle smlouvy povinnost předat kraji projektovou dokumentaci stavby a před jejím zahájením převést na kraj pozemky dotčené cyklostezkou ve vlastnictví obce. Zastupitelé obce Srbsko schválili smlouvu již loni v listopadu. Realizace Cyklostezky Srbsko je v souladu s platnou Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023 tak, že naplňuje cíl realizace dálkových a regionálních páteřních tras na území kraje a cyklistických propojení Prahy a Středočeského kraje.