Hejman apeluje, aby se omezila spotřeba vody

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Kvůli rekordnímu suchu hejtman Středočeského kraje Miloš Petera vyzval starosty obcí s rozšířenou působností, aby pečlivě kontrolovali dodržování vyhlášek, které zakázaly nebo omezily odběr z povrchových vod a vodních toků.

S ohledem na dlouhodobě nepříznivý vývoj hydrologické situace prakticky na všech vodních tocích ve Středočeském kraji hejtman zároveň apeluje na vodoprávní úřady, aby v opodstatněných případech nakládání s vodami upravily, popřípadě omezily nebo zakázaly.

„V letošním roce postihlo Českou republiku rekordní sucho. Meteorologové varují, že nepříznivý vývoj hydrologické situace může trvat ještě několik týdnů. Proto je nezbytné věnovat problematice hospodaření s vodou mimořádnou pozornost a dbát na dodržování úsporných opatření,“ prohlásil hejtman Petera.

Od začátku července jsou zaznamenány pozvolné poklesy hladin většiny toků a průtoky se pohybují hluboko pod úrovní dlouhodobých ročních průměrů. Na menších a drobných tocích dochází k částečnému vyschnutí koryta. Nepříznivým faktorem jsou i vysoké teploty, které urychlují výpar z hladin vodních toků a nádrží.

Z větších toků se projevuje výrazný pokles průtoků na Sázavě a na Berounce. Nízký průtok vykazuje Cidlina v Sánech a Výrovka v Plaňanech. K poklesu hladiny dochází i u podzemních vod. Mělké prameny již vykazují nízký až velmi nízký stav. V zimním období nedošlo k dostatečnému naplnění kolektorů podzemní vody, a pokud bude pokračovat suché období, lze předpokládat, že jejich hladina bude dále klesat.

K šetření vodou z povrchových toků či k zákazu používání pitné vody k zalévání zahrad nebo napouštění bazénu vyzvaly například Dobřichovice, Černošice, Zadní Třebaň, Karlík a Všenory.

V případě porušení vydaného zákazu nebo omezení odběrů vody lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun a podnikající fyzické či právnické osobě až do výše 100 tisíc korun. Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména při přechodném nedostatku pitné vody, může příslušný vodoprávní úřad omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro činnosti, které nejsou nezbytně nutné, například na zalévání zahrad či plnění bazénů.

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokému nebezpeční požárů hejtman zároveň upozorňuje na možnost vyhlášení zákazu vstupu do lesů, které mohou vyhlásit obce s rozšířenou působností formou nařízení.

Takzvané období déletrvajícího sucha na území Středočeského kraje vyhlásil hejtman již 22. července.

(red)