V Letech připravují stavbu nového sběrného dvora

Podzemní kontejnery Lety Foto: Petra Stehlíková

LETY – Zastupitelstvo Letů má v plánu postavit v obci sběrný dvůr. Na tuto stavbu už má vydané stavební povolení a v nejbližší době bude podána žádost o dotaci k Státnímu fondu životního prostředí. Sběrný dvůr bude stát v místě dnešního sběrného místa v Polní ulici.

Očekávané náklady výstavby jsou 18 milionů korun bez DPH, v případě získání dotace proběhne letos na podzim soutěž na dodavatele a na jaře 2025 pak samotná stavba.

V areálu sběrného dvora budou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery přístupné z odpadové rampy. Pod zastřešením odpadové rampy bude umístěn lis na odpad. Dále zde budou prostory pro uskladnění materiálu pro potřeby technických služeb, garáže a zázemí pro zaměstnance. Veškeré odpady budou skladovány tak, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k jejich úniku mimo nádoby k tomu určené. Odpad bude v areálu pouze skladován v nádobách k tomu určených.

Jaký odpad budete moci ve sběrném dvoře odložit? Budou to:

  • papír a lepenka, sklo, oděvy, jedlý olej a tuk, dřevo, plasty, kovy, bioodpad, směsný komunální odpad a objemný odpad.

V rámci sběrného dvora, mimo výše uvedené, bude občanům zajištěno bezplatné shromažďování těchto odpadů:

  • komunální odpad – nebezpečné složky
  • elektrická a elektronická zařízení – místo zpětného odběru
  • polystyren

Obec zatím uvažuje otevírací dobu minimálně 20 hodin týdně a jeden víkendový den v rozsahu minimálně pět hodin. Jak bylo uvedeno v lednovém Letováku, v rámci areálu bude instalován přístupový karetní systém umožňující občanům ukládat odpad i mimo dobu přítomnosti obsluhy dvora. U vjezdu do areálu bude čtečka karty občana, na jejímž základě bude občan systémem ztotožněn. Před vjezdem do dvora bude provedeno vážení na digitální váze, teprve poté bude občan vpuštěn do areálu sběrného dvora (systém závor před a za váhou). Po vyložení odpadu bude před opuštěním areálu opět provedeno vážení a zadání typu uloženého odpadu. Ověření náležitého užívání sběrného dvora a správnosti zadání typu uloženého odpadu umožní instalovaný kamerový systém, který bude snímat celý areál sběrného dvora.

Zdroj: Letovák