Představení návrhu regulačního plánu centra Dobřichovic

Představení návrhu regulačního plánu centra DobřichovicNa 12. zasedání zastupitelstva města 12. prosince byla arch. Hniličkou přednesena prezentace rozpracovaného Regulačního plánu centra města.

Prezentace Regulačního plánu proběhly již čtyřikrát, z toho dvě byly na veřejných zasedáních zastupitelstva. První proběhla na 10. zasedání zastupitelstva dne 25. září 2012. O rozpracovaném Regulačním plánu se dále jednalo na dalších dvou zasedáních a to společných zasedáních rady, zastupitelů a urbanistické komise, které se konaly dne 27. 11. 2012 a 4. 12. 2012. Současný návrh regulačního plánu je k nastudování také v listinné podobě v úředních hodinách na městském úřadě (případně po domluvě i jiné dny), dále je možné se s ním seznámit na stránkách obce www. dobrichovice.cz.

Stále se jedná o představování rozpracované verze, po které bude následovat ještě oficiální veřejné projednání na některém z dalších zasedání zastupitelstva. Všechny písemné připomínky budou zaregistrovány na městském úřadě a o všech budou rozhodovat zastupitelé na veřejném zasedání. Své připomínky můžete zasílat na adresu městského úřadu již nyní. Poslední termín pro podání připomínek ještě není znám a je vázán na termín oficiálního veřejného projednání. Předpokládaný termín tohoto oficiálního projednání je v průběhu dubna či května. Pracovní termín pro první kolo připomínek k rozpracovanému Regulačním plánu stanovili zastupitelé do 15. ledna 2013.

Architekt Hnilička je zkušený architekt, který se specializuje právě na urbanismus. Urbanismus vyučoval i několik let na FA ČVUT. Nyní pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Je autorem několika knih o urbanismu. Jím navržený regulační plán se snaží zachovat cenné hodnoty centra Dobřichovic. Těmi jsou zejména nízká zástavba v prostoru kolem Immaculaty, nízká zástavba v prostoru kolem zámku (přízemí + podkroví, předepsány jsou zde šikmé střechy), zachování stávajících kvalitních veřejných prostor (ulice 5. Května, okolí kolem zámku, prostor kolem Immaculaty) a přepracování nekvalitních veřejných prostor. V ulici 5. května je navržena podlažnost 2 nadzemní podlaží + podkroví či ustoupené podlaží. Takovéto domy zde jizv řadě případů stojí (např. Chadimovi, Landovi, Šustrovi ).

Významným bodem mnoha diskuzí byla ulice Palackého. Současný stav ulice Palackého není uspokojivý jak z hlediska dopravního, tak z estetického hlediska. Ulice má v některých místech velmi úzký a nebezpečný chodník. Podstatou návrhu řešení této ulice je radikální rozšíření chodníků a vytvoření oboustranného stromořadí s podélnými parkovacími místy. Je nutno si uvědomit, že tento návrh je výhledem na několik desítek let. Počítá s tím, že novostavby v této ulici budou muset ustoupit o 6 m a o tuto šířku se rozšíří chodníky. Toto odstoupení bude požadováno pouze v případě novostaveb či v případě, že by někdo chtěl zvyšovat např. o patro stávající objekty. Nejedná se tedy o žádné vyvlastňování domů nebo pozemků.

Majitel stávající nemovitosti může dům opravovat, rekonstruovat apod. a nikdo ho k odstoupení stávajícího domu o 6 m nemůže donutit. Pouze v případě, že se rozhodne dům zbořit a stavět dům nový (jako např. pan Kočík), či bude chtít dům nastavět o jedno či dvě podlaží, bude po něm město požadovat odstoupení nového domu od stávající hranice výstavby. Návrh předpokládá, že by během dalších cca 30 let mohlo dojít přirozeným vývojem k celkovému rozšíření ulice Palackého na požadovanou šířku 18 m.

Dalším velmi diskutovaným parametrem ulice Palackého je výška případných nových budov. Ve stávající výstavbě v této ulici se střídají budovy o výšce přízemí + podkroví a budovy o výšce dvě podlaží + podkroví. Zastupitelstvo i veřejnost diskutují nyní o dvou výškových variantách. První varianta počítá s výškou budov v ulici Palackého ve složení přízemí + 1. patro + podkroví či ustoupené podlaží (takovýchto budov je v ulici několik např. budova bývalé pekárny). V prostoru Palackého náměstí počítá návrh s výškou přízemí + 1. patro + 2. patro + podkroví či ustoupené podlaží. Je to výška budov, které zde v současné době stojí např. budova, ve které je lékárna.

Druhá varianta počítá s tím, že by výšková úroveň přízemí + 1. patro + 2. patro + podkroví přešla ještě do první části ulice Palackého. V druhé části směrem ke kruhové křižovatce by se již snížila na přízemí + 1. patro + podkroví. I tato varianta počítá s již zmíněným opatřením, že novostavby v této ulici by musely o 6 m ustoupit tak aby se ulice rozšířila na 18 m.

Arch. Hnilička také prezentoval možný nárůst obyvatel či dopravy. Ve své prezentaci jednak uvádí, že přestavba této ulice je proces na nejméně 30 let. Nedá se ani čekat nějaký extrémně rychlý průběh přestaveb. Např. objekt bývalé osvětové besedy zde stojí v polorozbořeném stavu již 16 let a nedočkal se přestavby ani v letech největšího boomu výstavby v letech 2007 a 2008. Dále se arch. Hnilička zabýval možným problémem nárůstu dopravy v důsledku nové výstavby v ulici Palackého a uvádí, že problém dopravy v této ulici není problémem aut stávajících či nových obyvatel této ulice či Dobřichovic jako takových, ale že zásadním problémem je tranzitní doprava. Na Prahu tudy projíždí stovky aut ze Řevnic, Letů, Karlíka apod. Jedním z možných řešeních je zabývat se omezením tranzitní dopravy tímto směrem.

Uvedl také, že stávající ideový návrh domu Rajský dvůr není ve stávající podobě v souladu s jím navrženým regulačním plánem. Pan Kočík, který je investorem stavby Rajského dvora, se písemně zavázal, že na studii bude pokračo- vat teprve po dokončení finální podoby regu- lačního plánu. Nová studie musí splňovat pod- mínky regulačního plánu tak, jak ho odsouhlasí celé zastupitelstvo. Na otištěných fotografiích a nových vizualizacích můžete vidět jak by se do budoucna mohla ulice Palackého změnit.

Michael Pánek