Optimalizace trati Praha–Beroun

Optimalizace trati Praha–BerounZáměr optimalizace stávající trati v úseku Praha-Smíchov – Beroun řeší rekonstrukci železničního svršku a úpravy železničního spodku.

 

Dále potom obnovu mostních objektů, trakce, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení v současném koridoru trati.

Stavba byla rozdělena na tři  části podle  předpokládané obtížnosti přípravy a realizace.

Plán organizace výstavby jednotlivých staveb vychází z těchto časových předpokladů:

•  Stavba s názvem Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) –  Černošice (mimo) bude realizována od března 2013 do listopadu 2015.

 

•  Stavba Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) bude realizována před stavbou navazujícího úseku nazvaného Optimalizace trati  Černošice (včetně) – Beroun (mimo).

 

•  Současně se stavbou Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) –  Černošice (mimo) bude realizována stavba Optimalizace trati Beroun  (včetně) – Králův Dvůr, přičemž výluka trati Beroun – Beroun-Závodí bude probíhat až po dokončení stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) –  Černošice (mimo) (výstavba od října 2013 do října 2015).

 

 

Proč je rekonstrukce potřebná?

Trať  z Prahy-Smíchova  do Berouna je celostátní trasou, zařazenou do evropského systému. Z toho důvodu by měla splňovat tyto parametry:

  • traťovou rychlost 120 km/h včetně;
  • šířku trati pro širší vagony;
  • zvýšenou kapacitu dráhy;
  • vybavení železničních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami  č. 177/1995 Sb. a 369/2001 Sb.;
  • dosažení dostatečné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích, pokud možno 650 m (alespoň jedna  kolej);
  • zlepšení stavu úrovňových křížení tratí s pozemními komunikacemi.

 

Správa železniční a dopravní cesty považuje za svůj základní úkol vlastní rekonstrukci trati do roku 2016. Tento cíl hodlají v krajním případě upřednostnit před požadavky na technické parametry, které lze jen  velmi obtížně (nebo vůbec) splnit při rekonstrukci ve stávající stopě trati.

 

V čem bude rekonstrukce spočívat?

Rekonstrukce byla navržena ve stávající trati, s doporučenou traťovou rychlostí do  120 km/h včetně (s dílčími omezeními vlivem stávajícího trasování trati v zastavěném území až na 80 km/h). Prověřena byla i možnost vedení vlaků s naklápěcími skříněmi, projektovaná rychlost 110 km/h až 140 km/h bude ovšem obtížně dosažitelná zejména s ohledem na problematickou viditelnost návěstidel na obloukovité trati.

 

Navržena je rekonstrukce železničního svršku a úprava železničního spodku, obnova mostních objektů, trakce a silnoproudých zařízení. V rámci stavby je plánována instalace nového  zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Pro všechny stanice jsou doporučeny úpravy, vedoucí  k vybudování nástupišť o základní délce 200 m a výšce nástupištní hrany 550 mm nad kolejemi. V projektech nástupišť jsou mimoúrovňové bezbariérové přístupy.

 

thr