V Letech distribuují kompostéry

Ilustrační foto: vladeko.cz
Ilustrační foto: vladeko.cz

Do roku 2020 je obec Lety povinna podstatně snížit produkci směsného komunálního odpadu.

Zastupitelstvo se rozhodlo podat žádost o dotaci na projekt pořízení kompostérů pro občany obce Lety i rekreanty mající rekreační zařízení na území obce.

Cílem projektu je likvidace veškerého bioodpadu ze zahrad a domácností v místě jeho vzniku, tzn. na vlastním pozemku.

Obci Lety se podařilo získat dotaci ze SFŽP na pořízení 300 kusů kompostérů na bioodpad o objemu 900 litrů. Obec bude kompostéry občanům předávat na základě podpisu smlouvy o výpůjčce, která stanoví podmínky využití a zacházení s kompostéry. Obec je poskytne občanům bezúplatně. Kompostéry budou v majetku obce po dobu 5 let, následně budou předány občanům do vlastnictví. Tento typ kompostérů se nebude vyvážet.

Organizace převzetí kompostérů

V současné době probíhají poslední přípravy a doladění akce kompostérů pro občany Letů. Níže uvádíme postup při uzavírání smlouvy a převzetí samotných kompostérů. Veškeré informace naleznete také na webových stránkách obce:

www.obeclety.cz/urad-lety/odpadove-hospodarstvi.

Pravidla poskytování:

1)    na základě smlouvy o výpůjčce,

2)    jsou poskytovány bezúplatně,

3)    na výpůjčku není právní nárok,

4)  smlouvy budou uzavírány pouze do vyčerpání zajištěného množství kompostérů (300 ks).

Postup při uzavírání smlouvy o výpůjčce kompostéru a jeho převzetí

1)  Od 1. 10. 2013 je na webových stránkách obce Lety uveřejněna smlouva o výpůjčce kompostéru, která se bude uzavírat mezi obcí Lety a vypůjčitelem.

2)    Od 14. 10. 2013 bude možné tuto smlouvu na obecním úřadě konzultovat a vyplnit potřebné údaje (č. p. pozemku, číslo listu vlastnictví) a tím potvrdit zájem o převzetí kompostéru.

3)   Smlouva bude vyhotovena ve dvou originálech a do převzetí kompostéru a jejího podpisu zůstane uložena na obecním úřadě.

4)  V neděli 27. 10. 2013 od 9:00 do 12:00 hodin bude před Obecním úřadem Lety probíhat předání kompostérů občanům a podpis smlouvy o výpůjčce s tím, že jeden originál smlouvy zůstane na OÚ a druhý si  společně s kompostérem odnese zájemce o kompostování (do smlouvy bude doplněno inventární číslo převzatého kompostéru).

5)  Občané, kteří se nebudou moci v tomto termínu dostavit, budou mít možnost převzít kompostér v dalším termínu, a to v sobotu 2. 11. 2013 od 9:00 hodin před Obecním úřadem Lety.