Škola ve Všenorech se radikálně změní

Škola ve Všenorech se radikálně změníZŠ Všenory má před sebou velký úkol – chce získat dobré jméno v okolí.

Aby mohla dál v obci působit, potřebuje přesvědčit všenorské rodiče k tomu, aby své děti posílali za vzděláním v místě bydliště. Počet žáků se totiž i letos pohybuje pod povoleným minimem.

Od počátku července je na pozici ředitelky sloučené Základní školy a Mateřské školy Všenory Mgr. Renáta Bartoníčková. Nyní má za sebou tři měsíce práce – energie a nápady k pozvednutí této školy jí rozhodně nechybí! Od počátku svého působení ve spolupráci s celým pedagogickým sborem promýšlí a nyní již startuje několik vzdělávacích projektů najednou. Nejen pro děti, ale i pro učitele.

Vzdělávání učitelů
Projekt, do kterého se škole letos podařilo zařadit právě s cílem zajištění vzdělávání pedagogů, se nazývá „Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce“ a je realizován organizací Step by step. V tomto měsíci se právě rozbíhá a skončí v roce 2013. Bude realizován pouze na dvanácti vybraných základních školách v republice. Škola Všenory tak získává bezplatně vzdělávání pro celý pedagogický sbor po dobu 3 let. Na takovéto ucelené vzdělávání v tak širokém rozsahu by za normálních okolností neměla finanční prostředky.

Děti jsou schopny zatančit i odmocninu ze dvou V polovině října se rozjel projekt Tanec školám. Těší se velkému zájmu dětí i mezi učiteli. Letos se s projektem začalo v MŠ ve třídě předškoláků a v ZŠ v 1. třídě. V příštím roce se bude pokračovat s těmito třídami dál, až se rozšíří na celý první stupeň. Na druhém stupni pak bude zařazen jako nepovinný předmět. Pro některé ostatní třídy se na přání učitelů chystá alespoň “ochutnávka”.

Celý projekt na škole vede a jeho duší je PeadDr. Hana Tuháčková. Spolupracuje se ZŠ a MŠ Všenory bez nároku na honorář, externě a s velkým nadšením.

Nepálský projekt
Nepálský projekt vzniká u příležitosti roku turistiky vyhlášeného nepálskou vládou na kalendářní rok 2011. Zahrnuje multikulturní a výtvarné aktivity, nemálo poznatků přinese o zeměpisu jižní a jihovýchodní Asie atd. Jedná se o projekt dlouhodobý, kdy si děti ze druhého stupně po celý školní rok budou připravovat podklady pro závěrečný projektový den.

Garantem projektu je Technické muzeum v Brně, které u příležitosti zakončení celoškolního projektu uspořádá pro školu i veřejnost tématickou výstavu spojenou s vernisáží, nepálským hostem, upomínkovými předměty a výtvarnou dílnou zaměřenou na typická řemesla a výrobky.

MŠ, první třída a družina se zapojila také do projektu Česko čte dětem. Učitelé 2. – 4. třídy si připravili pro děti projekt O zdraví a zdravém jídle – do vyučování budou začleněny vědomosti o poskytování první pomoci a zdravém způsobu života, ale též zásady třídění odpadu a ochrany přírody.

Na druhé pololetí je připravován projekt Autorská čtení ve spolupráci s autory (spisovateli, básníky, aj.) žijícími v blízkém okolí. Tento projekt je spojen s tvůrčím psaním i čtenářskými dovednostmi, kdy autory budou samy děti a pak si svá dílka Ti nejlepší z nich samy odprezentují.

Snahou je do tohoto projektu zapojit i ostatní školy okolo Berounky. Motto školy: Naší snahou je a bude, aby se škola stala dobrou školou našeho regionu. Aby zajistila kvalitní výuku dětem a současně s tím umožňovala pravidelné vzdělávání učitelům.

Barbora Tesařová