Představujeme vám školku KinderGarten Černošice

Foto: archiv školy

ČERNOŠICE – Prostředí plné angličtiny, motivace a přátelství. Soukromá jazyková mateřská škola KinderGarten, akreditovaná MŠMT, funguje v Černošicích od roku 2009. Dětem nabízí maximum přirozeného učení angličtiny, ze kterého pak čerpají na dalších školách. Vládne v ní při tom hodně zábavy.

Vedení školky pečuje o to, aby se v ní děti, učitelé i rodiče cítili dobře. Vytváří přátelské, podnětné a hravé prostředí, které rozvíjí osobnost dítěte a zároveň mu dává nadstandardní jazykové vzdělání. „Děti, které naši školku opouštějí, jsou výborně připravené pro pokračování na mezinárodních i českých základních školách, přirozeně komunikují v anglickém jazyce a vnímají jej jako běžnou součást svého života. Kromě péče o jazykovou vybavenost a rozumové schopnosti ,našich‘ dětí věnujeme velkou pozornost jejich sociálním dovednostem, zejména schopnosti navázat kamarádské vztahy, spoluvytvářet prostředí pohody a spolupracovat s ostatními. Naše škola je plná smíchu, porozumění a přátelství,“ popisuje majitelka školky Kateřina Dvořáková.

Angličtinu v KinderGarten vyučují rodilí mluvčí. Školka ale dbá i na předškolní přípravu v českém jazyce. Již u nejmenších dětí sleduje jejich pokroky podrobnou diagnostikou, díky níž učitelé vědí, kterým oblastem se více věnovat, jakými činnostmi děti podporovat v grafomotorice, sluchovém a zrakovém rozlišování a předmatematických dovednostech. Školka přímo v budově také zajišťuje jednou ročně logopedickou depistáž a screening školní zralosti prostřednictvím dětského psychologa.

Předškoláci absolvují intenzivní přípravu v češtině. Děti jsou na většinu činností rozděleny do malých skupinek, aby se jim učitelé věnovali individuálně podle úrovně znalostí a dovedností. Velký důraz učitelé kladou na schopnost sluchové analýzy a syntézy, která je nezbytná pro snadné osvojení čtení a psaní. S dětmi pracují metodou rozvoje jazykových dovedností dle prof. Elkonina. Intenzivně se věnují také matematickým dovednostem a schopnostem logického myšlení, kdy kombinují metody pro práci s nadanými dětmi a matematiku podle prof. Hejného. Předškolní přípravu děti prožívají zábavnou formou pomocí celoročního projektu Dobrodružné putování ze školky do školy. Tento projekt v nich vzbuzuje motivaci k samostatnému myšlení, chuti poznávat a učit se nové a zároveň rozvíjet jedinečnost a osobní talent. „Připravujeme děti na školní docházku ve vybrané soukromé nebo státní základní škole tak, aby pro ně školní práce byla snadná, zvládaly ji s lehkostí a ze školy si odnášely pocit, že jsou dobré. A s ním i motivaci pro další studium,“ vysvětluje osvědčený proces Kateřina Dvořáková.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Po domluvě kdykoliv během školního roku. Nyní je školka plně obsazena, nové děti se budou přijímat na školní rok 2023/2024 – zápis už probíhá.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Čtyři třídy rozdělené dle věku dětí, podle kterého se odvíjí i počet pedagogů.

VÝUKA JAZYKŮ

  • Angličtina vedená rodilými mluvčími

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Každé odpoledne tematický kroužek pro všechny děti – např. hudební, výtvarný, sportovní, vaření, španělština, robotika. Akce pro rodiče s dětmi, lyžařské kurzy, školky v přírodě, letní tábory.

DOPRAVA

  • Autobusová zastávka Černošice (7 min.)

PROVOZNÍ DOBA

  • 7.30–17.30

ŠKOLNÉ

  • Program all inclusive (školné včetně stravy a odpoledních kroužků): 5x týdně dopoledne 12 500 Kč/měsíc, 5x týdně celý den 15 500 Kč/měsíc