Okresní soud Praha – západ hledá přísedící

zakon 2V dubnu 2014 končí funkční období současných přísedících Okresního soudu Praha-západ. Z tohoto důvodu je nutné provést volbu nových přísedících.

Tuto volbu jsou oprávněna provádět obecní a městská zastupitelstva podle trvalého bydliště kandidátů. Z předchozích let je známo, že o tyto funkce je mezi veřejností malý zájem, a proto městský úřad v Dobřichovicích vyzývá občany, kteří splňují základní předpoklady pro kandidáta, aby se přihlásili, nebo aby je jejich přátelé a známí navrhli do této funkce.

Základní předpoklady kandidatury jsou občanství ČR, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, morální vlastnosti, věk min. 25 let a samozřejmě souhlas kandidáta. Konečný výběr kandidátů provede Okresní soud Praha-západ a zastupitelstvo města.Přísedící nemusí mít právnické vzdělání. Podílí se na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu 1. stupně v trestních a pracovních věcech.

Jsou přiděleni do senátů, které se skládají z jednoho soudce z povolání a dvou přísedících. Maximální doba přítomnosti přísedícího u soudu je 20 pracovních dnů ročně. Přísedícím je poskytována paušální náhrada, přísedícím v pracovním poměru je uhrazen ušlý denní výdělek. Dále je hrazeno stravné a náklady na jízdné. Návrhy na vhodné kandidáty prosím zasílejte na info@dobrichovice.cz nebo se přijďte osobně přihlásit na městský úřad, přímo k starostovi nebo tajemníkovi. Termín podání návrhu do 4.2.2014

převzato z www.dobrichovice.cz