Lety zažádaly o dotaci na obnovu ulice K Rovinám

Diskuse nad připravenou projektovou dokumentací v ulici K Rovinám Foto: archiv obce Lety

LETY – Obec Lety podala žádost o dotaci na akci „Obnova místní komunikace K Rovinám v Letech“. Dotaci poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova. Požadovaná výše dotace je 2 252 871 Kč. Obec informace zveřejnila ve svém zpravodaji Letovák.

„Projekt řeší obnovu střední části místní komunikace K Rovinám. Bude zrekonstruováno 17 metrů opěrné zídky, 175 metrů komunikace včetně křižovatek s ulicí Nad Lesíkem a Ke Hvězdárně, položeno 456 m2 distanční dlažby, 151 m2 betonové dlažby, 128 metrů palisády a zlepší se odvodnění komunikace, její bezpečnost a bezbariérový přístup,“ napsala starostka Letů Barbora Tesařová.

Účelem projektu je obnova jednopruhové jednosměrné části místní komunikace K Rovinám v obytné zóně spojující Lety s obcí Hlásná Třebaň, část Rovina. Stávající komunikace je tvořena již velmi nevyhovujícím štěrkovým povrchem s minimální možnou šířkou pro průjezd vozidel (tzv. kolejemi) a není upevněna mezi obrubníky. Doprava na ulici je obtížná zejména při deštivém počasí, v některých částech se tvoří velké kaluže a voda se zde dlouho drží. Tímto došlo také k postupnému naplavení zeminy na štěrk.

Rekonstrukcí komunikace dojde k jejímu zpevnění převážně distanční dlažbou s pásem z pevné dlažby (pro umožnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace) a rozšíření na bezpečnou šířku a únosnost tak, aby mohla projíždět vozidla IZS a vozidla zajišťující svoz komunálního odpadu. Bude obnovena stávající opěrná zeď ze ztraceného bednění u manipulační plochy zhruba v polovině řešeného úseku. Dojde také ke zlepšení podmínek odvodnění, a to pomocí podélného a příčného spádu k okraji komunikace a dále do tří uličních vpustí a nově žlabu v místech, kde podélný spád komunikace klesá k hodnotě 0,3 %. Uliční i žlabové vpusti jsou vyústěny do zasakovacích štěrkových objektů.

Realizace akce by měla proběhnout příští rok od 1. dubna do cca 31. července.