Kvalita vody v řece dle Aquaconsult, s. r. o.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERANa naše otázky odpovídala ing. Jana Francová, technoložka firmy.

Jako provozovatel ČOV (čistírny odpadních vod) v Řevnicích, Dobřichovicích a Černošicích určitě sledujete kvalitu vody v Berounce. Jak často se odebírají vzorky z řeky a co všechno se ve vodě zjišťuje?

Jsme povinni především pravidelně odebírat vzorky a sledovat kvalitu vody na přítoku a odtoku vody v ČOV, nikoli v řece. Kvalitu vody v řece sleduje Povodí Vltavy, závod Berounka, a ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí). Pro Aquaconsult provádí pravidelné odběry jednou měsíčně akreditovaná laboratoř. Mimoto kontrolu na odtoku vody z ČOV namátkově dělá také právě ČIŽP a samo Povodí Vltavy, závod Berounka. Pokud se sečtou všechny odběry vody na ČOV, pak je to zhruba 35 kontrolních odběrů do roka.

 

Před třemi lety jsme uvedli v DOBNET zpravodaji informace o tom, že firma Aquaconsult řeší v ČOV Dobřichovice problém nefunkčnosti čištění způsobený především vysokým procentem tuků v odpadní vodě, které do čistírny přitekly. Co se od té doby změnilo, aby se podobnému stavu zabránilo a opakovaně k němu nedošlo?

Provedli jsme několik jednorázových opatření přímo v ČOV i opatření procesní, stálá, v provozovnách s velkou produkcí odpadních vod.

Na kanalizaci přivádějící odpadní vodu do dobřichovické ČOV je napojeno velké množství restauračních a stravovacích zařízení. Jsme přesvědčeni, že problémy v roce 2009 byly způsobeny jednorázovou vysokou koncentrací tuků, které v ČOV zahubily aktivní bakterie. Kromě nově zavedeného přídavného dávkování chemie, která se v tak malých ČOV standardně nepoužívá, jsme zavedli přísné kontroly jídelen a restaurací. Kontroly se týkají likvidace tuků a olejů, údržby tukových lapolů. Tuky a oleje by měly být odváženy specializovanou firmou. A také jsme zakázali příjem fekálních vozů v ČOV Dobřichovice, odkud se mohou nekontrolovaně dostat látky, s nimiž si čistírna nebude umět poradit.

 

Je pravda, že ČOV v Dobřichovicích je kapacitně plně vytížena? Jaký je časový předpoklad její dostatečné kapacity?

ČOV Dobřichovice je látkově (dle přivedeného znečištění) zatížena na 75 %, avšak hydraulicky je již kapacita téměř naplněna. Z toho důvodu město Dobřichovice nyní připravuje její rozšíření.

 

Je čas prázdnin, řada z nás se vydává k vodě. Je možné se bez negativních zdravotních následků koupat v Berounce?

Tuto otázku je třeba vznést na příslušné orgány hygienické služby, kterým náleží kontrola veřejných koupališť, nikoli na provozovatele ČOV.

Ing. Barbora Tesařová