Kompostéry pro obyvatele obce Lety a automobil 
na svoz bioodpadu

Kompostéry pro obyvatele obce Lety a automobil 
na svoz bioodpaduZ operačního programu Životní prostředí a Fondu soudržnosti obdržela obec Lety rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení 300 kompostérů pro obyvatele Letů a zakoupení automobilu na svoz bioodpadu.

Současně s tím bude pořízen štěpkovač pro likvidaci větví.

Zastupitelstvo obce chce pořízením kompostérů dosáhnout výrazného snížení množství směsného odpadu díky separaci kuchyňského a zahradního odpadu, kterou budou letovští obyvatelé i rekreanti provádět na vlastních pozemcích formou kompostování.

Kompostéry získají zájemci na základě smlouvy o výpůjčce, jež bude jmenovitě podepisována mezi obcí a příjemci kompostérů. Smlouva zavazuje jejich uživatele k řádnému kompostování a mimo jiné také umožňuje kontrolním orgánům přístup na pozemek s kompostérem.

V současné době probíhá výběrové řízení na pořízení kompostérů. Po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem budou obyvatelé vyzváni k podepisování smluv a vyzvednutí kompostérů. Více informací najdete v sekci výběrové řízení na www.obeclety.cz.

Obec se na těchto projektech finančně podílí 10 %. 85 % nákladů uhradí Fond soudržnosti a zbylých 5 % se hradí z operačního programu SFŽP.

(bt)