Dobřichovičtí protestují proti velkým stavbám

Dobřichovičtí protestují proti velkým stavbámNa posledním zastupitelstvu byly předány zastupitelům města dvě důležité petice.

První petice se týkala stavby Retail parku resp. supermarketu na velikém pozemku mezi Dobřichovicemi a Všenory. Investor firma ARCHCOM s.r.o. předala na město k seznámení studii tohoto supermarketu. Myslím si, že v tomto bodě je jednotné celé zastupitelstvo a domníváme se, že stavba tohoto charakteru je do těchto míst nevhodná. Jednak rozsahem zástavby, jednak enormním předpokládaným nárůstem dopravy a jednak estetický znehodnocením exponovaného pohledu na villagiaturu Brunšov.

Je zde jeden závažný problém, se kterým se ovšem bude muset zastupitelstvo města vypořádat. Tento pozemek byl územním plánem z roku 1996 zařazen do plochy s obslužnou funkcí Ox. Bylo zde počítáno s tehdy plánovaným sjezdem z nikdy nerealizovaného mostu přes řeku Berounku.

Podle platného územního plánu zde je možné stavět obchodní plochy v určitém rozsahu. Zastupitelstvo města je přesvědčeno, že pokud by měl být tento pozemek zastavěn, jeví se jako nejmenší zatížení celé lokality případná výstavba několika soliterních rodinných vil v zeleni. Toto se bude město snažit dohodnout s majitelem pozemku. V připravovaném novém územním plánu je v zadání pro architekty úkol vyřešit správné využití tohoto pozemku. Jednou z možností, jak zamezit případné výstavbě supermarketu, která se probírala na zastupitelstvu, je vyhlášení stavební uzávěry.

Toto se může jevit jako jedno z vhodných opatření pro tuto lokalitu, ale je nutno prověřit jaké negativní finanční dopady může mít toto opatření v případě soudních sporů. V případě některých zbrklých návrhů urbanistické komise či některých zastupitelů, může město v případě prokázání majetkové újmy (např. náklady na koupi pozemků a dalších vynaložených nákladů) nebo vysouzení náhrady za vyhlášení stavební uzávěry, zaplatit v příštích letech i desítky milionů.

Proto je potřeba na tyto zásahy vypracovat odpovídající právní rozbor a rozhodnout se co dál, aby se naše město nedostalo za několik let se do spirály mnohamiliónových finančních náhrad. Na tomto postupu se po bouřlivé diskuzi nakonec shodlo celé zastupitelstvo.

Druhou předanou peticí je petice proti stavbě bytového domu Rajský dvůr v ulici Palackého. Zde již není názor všech zastupitelů tak jednoznačný. Jaká je současná situace? Jedná se o objekt bývalé zemědělské usedlosti, kde později byla osvětová beseda, který je v současné době v dezolátním stavu. Na části objektů již chybí střecha a celkově objekt hyzdí vzhled Dobřichovic.

Investor pan Kočík předal městu k vyjádření studii bytového domu. Po opětovné bouřlivé diskuzi bylo mezi zastupiteli dohodnuto, že si je možno ucelený názor na výstavbu v této ulici vytvořit pouze v širších souvislostech. Těmi jsou jednak souvislosti v návaznosti na nový regulační plán centra města a jednak názor na celkové pojetí ulice Palackého do budoucna. Jak by tato ulice měla vypadat, jaká by měla být maximální výška budov, jaká zastavěnost apod. Dále je potřeba určitě zvážit i dopady na zatížení městské infrastruktury.

Na druhou stranu je nutno vzít v potaz, že zde stojí budova v dezolátním stavu a je zde investor, který se snaží být vstřícný k požadavkům města. Předložený objekt má podzemní parkování, v přízemí celé výstavby se nacházejí menší obchody, ordinace lékařů a vnitřní dvůr je pojat jako veřejně přístupné zelené atrium s vodní plochou.

Jako určitý kompromis se jeví snížení výstavby o celé podlaží. Podmínkou města je též souhlas všech sousedů s plánovanou stavbou. Finální názor představitelů města bude možno formulovat tedy až po dotvoření regulativů pro ulici Palackého v současně tvořeném Regulačním plánu centra města.

Michael Pánek, převzato z dobřichovických Informačních listů