Zastupitelé se budou zabývat výsledky referenda

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ BEROUNKA –  Výsledky referenda, které se konalo na počátku prázdnin v Srbsku, budou tamní zastupitelé projednávat na zasedání zastupitelstva obce v úterý 7. září v 18 hodin v kulturním domě.

V červencovém referendu odpovídali lidé na otázku, která se týkala změny užití některých pozemků. Zúčastnilo se ho 232 z celkového počtu 431 zapsaných voličů. Konkrétně otázka zněla: “Požadujete, aby obec Srbsko učinila veškeré možné kroky v samostatné působnosti vedoucí k tomu, že změnou územního plánu obce Srbsko budou pozemky p. č. 236, 237, 337, 338, 341/1, 342/1 a 342/7, vše v k.ú. Srbsko u Karlštejna, vyňaty z ploch bydlení venkovského typu v rodinných domech (BV) a zařazeny do nezastavitelné plochy zemědělské – orná půda (NZ), případně plochy přírodní – trvalé travní porosty?”

Z 219 platných hlasů bylo 210 pro odpověď ano, 9 pro odpověď ne.