Záplavová zóna dobřichovické neomezí

Záplavová zóna dobřichovické neomezíV září roku 2010 podalo Povodí Vltavy Krajskému úřadu návrh na nové vymezení záplavo­vých území a aktivních zón řeky Berounky v Dobřichovicích a okolí.

Podle tohoto návrhu by byla aktivní zóna značně rozšířena proti stáva­jícímu stavu, kdy zahrnuje pouze území, kde se nevyskytuje žádná zástavba.

Rozšíření aktivní zóny se tehdy týkalo něko­lika již dlouho obydlených částí Dobřichovic, např. zámku a jeho okolí, dále okolí ul. 5. května po obou jejích stranách, většiny celé Lokality V Luhu apod. Občané začali psát protesty, zastupitelstvo tento návrh odmítlo i když paradoxně se k tomu samo­správy obcí nemohou vyjadřovat a starosta začal sérii jednání s krajským úřadem, Povodím Vltavy a zpracovateli návrhu. Problematika byla projed­návána i se starosty sousedních a okolních obcí. Řízení bylo zastaveno pro mnoho připomínek.

Těsně před Vánoci 2011 přišel od kraj­ského úřadu nový návrh na změnu hranic zápla­ vových území a vymezení aktivní zóny záplavy. Rozsah aktivní zóny je výrazně menší. V novém návrhu již tedy není žádná část města, kde se vyskytují stavby pro bydlení nebo pro rekreaci nebo pro podnikání v nově navrhované aktivní zóně.

K upřesnění pojmů je třeba zdůraznit:

záplavové území je podle vodního zákona administrativně určené území, které může být při povodni zaplaveno vodou, většinou tzv. Q100, tedy stoletou vodou.

aktivní zóny záplavového území se vyme­zují v zastavěných nebo zastavitelných čás­ tech měst a obcí, a to podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Jde o území, kde se při povodni odvádí rozhodující část celko­vého průtoku a voda tak nebezpečně ohro­žuje životy, zdraví a majetek lidí.

Stavební a jiné činnosti v aktivní zóně jsou vodním zákonem omezeny. Největší omezení se týkají aktivní zóny. Zde se nesmí povolovat ani provádět žádné nové stavby s výjimkou vodních děl, nebo nezbytných staveb dopravní a tech­nické infrastruktury. Nesmí se zde upravovat terén (zejména jej zvyšovat!), skladovat odplavi­telný materiál (dřevo, písek apod.), zřizovat oplo­cení a jiné podobné překážky odtoku vody, zřizovat tábory, kempy apod.

Pokud se stavba ocitne v nově vyhlášené aktivní zóně, nevylučuje to provádění běžné údržby stavby ani změny stávajících staveb, pokud nebude změna stavby znamenat její plošné rozšíření. Nebude ale možné povolit stavbu garáže, stavbu kůlny nebo dílny, protože to znamená stavět na dosud nezastavěné části pozemku. Budete ale moci vyměnit okna, zvýšit dům nebo jeho část pokud nebudete stavbu plošně rozšiřovat.

Kolem těchto omezení se začaly v minulém roce šířit nepravdivé mýty, že bude zakázáno domy i opravovat, což není pravda. Je pochopi­ telné, že k omezení vlastnických a dispozičních práv vlastníků staveb by jistě došlo. Proto také bojoval starosta a další zastupitelé za omezení aktivní zóny proti původnímu návrhu.

V Kratochvíl, převzato a zkráceno z dobřichovických Informačních listů