m náhled socha-1

m náhled socha-1

Foto: Vratislav Noha