Stručný přehled změn nového občanského zákoníku

zakon 2Co všechno se s příchodem nového zákoníku změnilo:

Zdravý rozum místo formálních náležitostí
– přestává se řešit především formální stránka smluv, hlavní bude úmysl stran
– na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné
– neznalost skutečností zaznamenaných ve veřejných seznamech nikoho neomlouvá, nelze se domáhat nároků vyplývajících z neznalosti informací, které bylo možné zjistit

Zvíře není věcí
– zavádí se zvláštní právní režim pro živá zvířata, která už nespadají do pojmu věc
– osoba mladší 15 let není způsobilá zakoupit živé zvíře

Náhrada újmy (škody) a odškodňování
– náhrada škody v případě poškození věci ze svévole nebo škodolibosti nyní zohledňuje „cenu zvláštní obliby“, tedy hodnotu, kterou poškozená věc měla pro původního vlastníka
– ruší se pevné tabulky pro odškodňování za újmu na zdraví
– soudy získají širší prostor pro individuální posuzování náhrad škod v jednotlivých případech
– nově je možné vzdát se nároku na úhradu škody, která teprve může vzniknout, nikoliv ale škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti

Rodina
– matkou dítěte je žena, která dítě porodila
– osvojit lze i dospělou osobu, například za účelem dědění
– vyživovací povinnost platí až do okamžiku uspokojení potřeb vyživovaného z vlastního majetku a příjmu

Děti
– lhůta k popření otcovství pro manžela matky se prodlužuje ze 6 měsíců na 6 let od narození dítěte, pro otcovství určené souhlasným prohlášením rodičů zůstává na 6 měsících
– maření styku s dítětem je důvodem k novému řízení o svěření do péče
– lze se soudně domáhat styku dítěte s osobou, se kterou má blízký, nejen příbuzenský, vztah

Vznik manželství
– zdánlivé manželství uzavřené neplatně vůbec nevznikne
– manželé, kteří si po svatbě nechají dosavadní příjmení, se mohou později dohodnout na příjmení jednoho z nich, stačí k tomu pouze učinit prohlášení před orgánem veřejné moci
– vznikem manželství vzniká právní vztah švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela

Společné hospodaření manželů
– manželé budou mít právo na informace o příjmech a závazcích partnera
– manželé budou mít povinnost v majetkových záležitostech brát zřetel na zájem rodiny
– u soudu půjde požádat o ochranu před škodlivým jednáním manžela
– běžné vybavení domácnosti už není součástí společného jmění manželů, a to kvůli ochraně před jednáním druhého z partnerů
– vzniká „rodinný závod,“ přestože je firma ve vlastnictví jediného člena rodiny, rozhodují o ní i ostatní členové, pro které je obživou

Dědické právo
– dědic má možnost zřeknout se dědictví už před smrtí zůstavitele
– je možné uzavřít dědickou smlouvu
– zůstavitel může v závěti stanovit podmínky dědění
– dědici ze zákona se stávají i prarodiče, bratranci a sestřenice
– dědit ze závěti mohou i právnické osoby

Nemovitosti
– v případě stejného vlastnictví ke stavbě a pozemku se stavba stává součástí pozemku a nelze ji samostatně zapsat do katastru nemovitostí, v případě rozdílného vlastnictví ke stavbě a pozemku se stav nemění
– spoluvlastníci nemovitosti přišli o předkupní právo při prodeji podílu
– rozestavěné stavby, dosud nezapsané v katastru, už nelze samostatně zapsat
– zavádí se právo stavby, kterým vlastník pozemku umožní smlouvou vystavět někomu jinému stavbu, sjednává se maximálně na 99 let
– věcná břemena se rozdělují na reálná břemena (vlastník věci je povinen vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat) a na služebnosti (vlastník věci je povinen ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet)

Majetek
– kdo koupí v dobré víře kradenou věc, platně získává vlastnická práva, povinnost odškodnit okradeného je na zloději
– ochrana původního majitele zůstává zachována v případě, že věc ztratil nebo mu byla odcizena trestnou činností
– slib darování je závazný, dárce je po slibu povinen dar odevzdat
– obnovuje se institut výměnku jako podmínky převedení majetku

Nájem a pacht
– nájem se dělí na nájem a pacht
– pronajmout je možné si věc ke spotřebě či k užívání (např. byt)
– veškeré věci, které lze obhospodařovat za účelem výnosu, jsou pachty (lesy, zahrady, pole)
– nájemce je pachtýř, pronajímatel je propachtovatel a pronajatá věc je pacht
– odměna za přenechání je pachtovné, může jím být i podíl na výnosu

Nájem bytů
– nájemník má povinnost majiteli nahlásit dlouhodobou návštěvu
– majitelé nemohou nájemníkům zakázat chov domácích zvířat
– pokud nájemník bytu v bytě bydlí, může bez souhlasu majitele sjednat podnájem libovolného počtu dalších osob

Podnikatelé a spotřebitelé
– sjednocuje se zákonná úprava pro smlouvy mezi podnikateli a mezi podnikateli a občany
– podnikatelé a nepodnikatelé jsou postaveni na roveň, zvýhodňována je vždy slabší strana

Ochrana spotřebitelů
– zpřísňují se pravidla pro adhezní smlouvy, které nemůže spotřebitel měnit
– zákon vymezuje zakázaná ujednání smluv se spotřebitelem
– spotřebitel nemá povinnost vracet na své náklady neobjednané zboží, hledí se na něj jako na poctivého držitele
– cestovní smlouvy nahrazují smlouvy o zájezdu, zákon zpřesňuje podmínky působení cestovních kanceláří
– nerozlišují se opravitelné a neopravitelné vady zboží, nahrazují se hlediskem intenzity vady výrobku

Dluhy
– vzniká institut závdavku – potvrzení o vzniku dluhu

Uzavírání smluv
– kdo se těsně před uzavřením smlouvy bez důvodu rozhodne ji neuzavřít, odpovídá druhé straně za náklady spojené s vyjednáváním
– při uzavírání smlouvy jde obsah smlouvy jednostranně změnit, nejde-li o zásadní změny
– takto provedené změny je nutné odmítnout, jinak automaticky platí
– ústně dojednané smlouvy je možné potvrdit obchodním potvrzovacím dopisem, pokud se liší od původní dohody, je třeba je odmítnout

Některé z dosavadních norem, které byly zrušeny
– dosavadní občanský zákoník
– obchodní zákoník
– zákon o rodině
– zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
– zákon o vlastnictví bytů,
– zákon o sdružování občanů,
– zákon o obecně prospěšných společnostech,
– zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
– obsahová část zákona o nadacích a nadačních fondech,
– zákon o cenných papírech,
– zákon o hospodářských stycích se zahraničím,
– obsahová část zákona o pojistné smlouvě
– nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení

(jm)