Obce odmítají splavnění Berounky pro I. třídu

Starostové obcí regionu Dolní Berounka nesouhlasí se záměrem splavnění Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu. Důvodem jsou potřebné stavební a technické úpravy i provozní dopady, které by nenávratně zasáhly do cenného přírodního charakteru celé oblasti a negativně změnily životní podmínky místních obyvatel. Bez pozitivního přínosu.

Představitelé obcí proto žádají Ministerstvo dopravy ČR o zastavení přípravných prací na tomto projektu a projednání legislativních změn, které by do budoucna realizaci záměru vyloučily. Společné prohlášení podepsali starostky a starostové Černošic, Řevnic, Všenor, Zadní Třebaně, Karlíku, Hlásné Třebaně, Letů, Karlštejna, Tetína a Srbska.

Zmiňovaný projekt před třemi lety nechalo zpracovat Ředitelství vodních cest. Obce jsou ale proti. „Splavnění řeky Berounky od zdrže jezu Mokropsy do zdrže jezu Hýskov se jeví jako velmi komplikované zejména z pohledu možných dopadů na životní prostředí. V zájmové oblasti se nachází celá řada chráněných území. A v rámci splavnění řeky Berounky by bylo nezbytné v těchto lokalitách provést úpravy, které by svým rozsahem mohly mít značný vliv na tato území. Dalším poměrně zásadním problémem je zásah plavební dráhy do zastavěného území v okolí jezů Karlštejn a Beroun.“

Návrh počítá se vznikem nových jezů v Radotíně a Srbsku. V Karlštějně by se jez měl navýšit o 1,5 metru. Hned na několika místech by bylo třeba navýšení břehů s rizikem řady negativních jevů, například zamokření pozemků vlivem vyšší hladiny či ohrožení živočichů. Mezi Černošicemi a Prahou-Lipencemi je v plánu umělý kanál se zdymadlem v délce 45 m o šířce asi sedmi metrů. Stejná situace by měla nastat u všech jezů a negativně tak zasáhnout do míst hojně využívaných k rekreaci.

(lib)