Města a obce loni hojně investovaly. A letos?

Foto: Lucie Hochmalová

DOLNÍ POBEROUNÍ – Rok 2023 byl u Berounky bohatý na stavební ruch i různé akce. Opravovalo se a vylepšovalo: budovaly se nové ulice a silnice, rekonstruovaly školy či autobusová zastávka, vyměňovaly lampy veřejného osvětlení. Kromě toho obce ve velké míře řešily odpady a pořizovaly fotovoltaiku. Přečtěte si úspěchy, jimiž se mohou pochlubit, a také plány na letošek.

VŠENORY: rekonstrukce 2. stupně školy a výměna osvětlení

Největší investicí ve Všenorech byla rekonstrukce 2. stupně základní školy ve výši 17 396 789 Kč včetně DPH. Podařilo se na ni získat 12milionovou dotaci od Ministerstva financí. Vyměnili i veřejné osvětlení za zhruba čtyři miliony bez daně, přičemž dotace činila 2,2 milionu korun. 

Další pomoc 900 tisíc korun má obec na rekonstrukci vzduchotechniky do školní jídelny a 1,6 milionu na fotovoltaickou elektrárnu na 1. stupni školy. Tato realizace s náklady přes tři miliony proběhne letos. Díky dotacím pořídila obec i lesní techniku a upravila zahradu v přírodním stylu ve školce.

„V roce 2024 bychom rádi přistavěli u školky jednu budovu v rámci programu MPSV pro dětské skupiny, náklady činí okolo 20 milionů Kč. Dalším plánovaným projektem je přístavba třídy u budovy školy 2. stupně. Máme také připravený projekt na vybudování tří bytů ve staré poště pro mladé rodiny s náklady okolo čtyř milionů. Čekáme na vypsání příslušné dotace. Je připraven projekt na zateplení a fasádu kulturního domu včetně fotovoltaické elektrárny. Žádáme o finance, odhadované náklady jsou okolo pěti milionů Kč. Dále bychom rádi realizovali vodovod a kanalizaci v Panské zahradě,“ vypočítává všenorský starosta Roman Štěrba.

Kromě toho chystají tři projekty týkající se lesa ve Všenorech, plány na protipovodňová opatření na Mokropeském potoce, přeměnu prostoru U Kovárny na moderní sportovní hřiště, opravu vyhlídky Gloriet, úpravu zeleně v dalších lokalitách, dobudování autobusových zastávek, chodníků, výstavbu dalších FVE elektráren nebo zřízení zubařské ordinace v budově OÚ.

Foto: z archivu OÚ

ŘEVNICE: výstavba v lokalitě Na Vrážce a rekonstrukce vodního zdroje

Jednoznačně největší investicí Řevnic je výstavba nových povrchů sedmi ulic včetně náměstí v lokalitě Na Vrážce s vysoutěženou cenou přes 72 milionů korun. „Realizace byla rozdělena do dvou let a dokončena bude letos v květnu. Součástí projektu je retence, zadržování a hospodárné nakládání s dešťovou vodou, ale také nové chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení,“ sdělil starosta Řevnic Tomáš Smrčka. Město dále upravilo povrch pěti ulic v lokalitách Selec a Za Vodou, na místo nezpevněného povrchu byl položen asfaltový recyklát. „Letos plánujeme rekonstrukci dalších ulic Vrchlického, Sochorova a J. Veselého a také dokončení druhé etapy zázemí kulturního objektu Dřevák u nádražní budovy,“ dodal Tomáš Smrčka.

Dalším velkým nákladem se stala rekonstrukce vodního zdroje v lese na potoce Kejná. Násobně se navýšila vydatnost vodního zdroje a tím je zajištěna budoucí bezpečnost dodávek vody (alternativa k hlavním zdrojům pitné vody u Berounky). Město díky tomu získalo kvalitní pitnou vodu s minimálními nároky na čerpání a chemickou úpravu.

U nové sportovní haly ve Školní ulici došlo k výrazným úpravám chodníků a realizaci nového prostupu ze Školní ulice na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V jedné polovině města bylo vyměněno veřejné osvětlení za úspornější, letos k tomu dojde v té druhé. Chystá se též realizace důležitých vodohospodářských projektů. „Podařilo se podat několik žádostí o dotace. Jednak na výstavbu nového školního pavilonu na místě dnešní školní jídelny a rovněž o podporu na rekonstrukci nám. Krále Jiřího z Poděbrad. Dokončena by měla být i přeměna bývalého objektu školníka na novou třídu v areálu 1. stupně základní školy,“ doplnil starosta Řevnic.

Foto: Lucie Hochmalová

ZADNÍ TŘEBAŇ: přístavba školy a nové hřiště

Zejména v areálu školy se budovalo v Zadní Třebani. Dokončena je přístavba šatny a učebny a připojena je modulární přístavba, v jejímž 1. patře budou šatny pro děti základní školy a ve 2. patře odborná učebna s kapacitou až 20 dětí. Nyní probíhá kolaudační řízení. Cena je 5 915 448 Kč včetně DPH. „To je projekt roku 2023. Zároveň v areálu budujeme chodník pro zajištění bezpečného přístupu do budovy z ulice Nad Školou. Cena včetně doplnění vstupu na nové hřiště je 341 tisíc spolu s daní,“ uvedla starostka obce Markéta Simanová.

Postaveno bylo také víceúčelové hřiště díky dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 091 744 Kč. Hřiště o rozměrech 16 x 34 metrů bude sloužit dopoledne škole, odpoledne veřejnosti. „Letos se snad podaří dokončit projekt a získat stavební povolení na dětskou skupinu v areálu školy. Myslím ale, že rok 2024 bude silně podproduktivní,“ dodala starostka.

Foto: Lucie Hochmalová

HLÁSNÁ TŘEBAŇ: oprava Mořinské a nákup pozemku

Ulice Mořinská v Hlásné Třebani prokoukla. „Je to určitě největší investice minulého roku. Došlo k vybudování nové dešťové kanalizace, chodníku, křižovatky a odbočení do ulice Kytlinská, k opravě asfaltového povrchu v celé jeho šíři, kterou požadovala KSÚS po dokončení kanalizace. Celá akce stála kolem šesti milionů korun. Podali jsme na ni žádost o dotaci z IROP ve výši 3,1 milionu korun, doufáme, že vyjde,“ sdělil hlásnotřebaňský starosta Tomáš Snopek.

Mezi další projekty patří parkoviště u prodejny COOP s dotací ze Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova ve výši 1,1 milionu korun, osazení fotovoltaiky na ČOV a budovu školky díky podpoře z Modernizačního fondu ve výši 870 tisíc nebo pořízení nového elektrovozu pro pečovatelskou službu se získaným cca 1,35 milionu korun.

„Z vlastních zdrojů jsme dokončili hřiště na malou kopanou Na Plovárně, komunitní klubovnu na Rovinech, provedli jsme novou výsadbu zeleně v ulici Pod Svahem a Na Klouzavce a podařilo se pořídit velmi strategický pozemek v centru obce, využitelný pro budoucí rozvoj (škola, dům pro seniory, veřejný prostor apod.). Díky DSO Poberounské odpady jsme koncem roku mohli našim občanům začít rozdávat nádoby na tříděný odpad v rámci systému door-to-door,“ dodal starosta Snopek.

A co je v plánu letos? Prioritou je získání stavebního povolení pro projekt kanalizace na Rovinech, dále studie a projekt rozšíření ČOV, získání stavebního povolení pro multifunkční úřad a požární zbrojnici, oprava návsi u kapličky i ulic Na Paloučku, Na Klouzavce a Pod Vinicí a projekt přírodní zahrady v MŠ.

Foto: z archivu obce

SVINAŘE: výsadba stromů a nová zastávka

V roce 2023 neměli ve Svinařích žádné velké náklady, připravovali projekty na další léta. Přesto zastupitelé nezaháleli. Vysadili třeba 195 listnatých a ovocných stromů s dotací v celkové výši 308 924 Kč a postavili novou autobusovou zastávku za cca 180 tisíc. „V roce 2024 máme několik hlavních projektů. Konkrétně výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše MŠ Svinaře a na střeše budovy, v níž se nachází obecní pošta. Bude to stát 1 544 000 Kč, finanční podpora je 1 090 000 Kč. Dále nás čeká oprava místních komunikací za 2 662 150 Kč s pomocí 1 990 000 Kč,“ řekl starosta Svinař Vladimír Roztočil.

Foto: z archivu obce

ČERNOŠICE: investice do inženýrských sítí a přípravy

Ani v Černošicích loni nevzniklo nic velkého, probíhaly různé investice do inženýrských sítí, ulic, veřejného osvětlení, čistírny odpadních vod a podobně. Vyzdvihují hlavně přípravy zajímavějších projektů, aby mohly být zahájeny letos nebo v nejbližších letech.

„Plánujeme nový městský hřbitov, nyní čekáme na stavební povolení a letos snad stavbu zahájíme. Běží také stavební řízení na viladům pro učitele, snad začneme letos nebo příští rok. V roce 2025 by se měl realizovat i skatepark. Chceme zkvalitnit ZŠ Mokropsy, pavilon A+, rozšíření šaten, kuchyně a jídelny, provést rekonstrukci a zkapacitnění ZŠ v Komenského ulici, opravit městský dům v Poštovní ulici, přistavět ZUŠ, přidat FVE na sportovní halu, radnici a ČOV,“ vyjmenovává starosta Černošic Filip Kořínek.

Plánů na rok 2024 je mnoho. Mezi nimi třeba rekonstrukce ulic Strakonická a Sv. Čecha nebo stavba protipovodňové stěny u mokropeské pláže.

Foto: Studie na přístavbu ZUŠ re:architekti studio

DOBŘICHOVICE: opravy čtyř ulic a nové sochy

Vloni byla dokončena oprava povrchu čtyř ulic v levobřežní části Dobřichovic. Začala již v roce 2022. Nový povrch dostaly Americká, Zelená, Krátká a Raisova, celkové náklady činily kolem 8 milionů korun. Kromě toho proběhly běžné úpravy a údržby komunikací a městského majetku.

Na osmém ročníku sochařského sympozia Cesta mramoru vznikly tři krásné sochy Kurta Gebauera, Pavla Charouska a Elisabeth Habermannové. Letos by měly být slavnostně osazeny podél chodníku se sochořadím mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.

„V letošním roce plánujeme rekonstrukci Lesní ulice a výměnu asi třetiny lamp veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Obě akce by měly být spolufinancovány z dotací. Kromě toho projekčně připravujeme naše velké investice, což je rekonstrukce ČOV, stavba nové radnice s multifunkčním sálem a učebnami pro ZUŠ a nová hasičská zbrojnice,“ uvedl Petr Hampl, starosta Dobřichovic.

Sochořadí mezi Dobřichovicemi a Karlíkem. Foto: Lucie Hochmalová

LETY: opravy u viaduktu a přípravy na velké projekty

Letovská radnice opravila lokalitu u viaduktu. Po rekonstrukci jsou ulice Kejnská a V Kanadě a část komunikace Pod Lesem. Prokouklo také okolí viaduktu, kde vznikl nový chodník. V této části Letů jsou v plánu další úpravy, například nový přechod pro chodce. Po 25 letech byla zprůjezdněna dříve uzavřená Prostřední ulice.

Jinak probíhaly přípravy na mnoho projektů. Radnice má architektonickou studii pro rozšíření školy, kde je v plánu budova 2. stupně se sportovní halou. Součástí je parkoviště a fotovoltaika na střeše. Pokud se všechno povede podle plánu, stavební povolení pro novou budovu by obec mohla získat koncem května 2024 a druhý stupeň tak otevřít k 1. září 2026. Finanční náklady dostavby dosáhnou asi 200 milionů korun. 

Chystá se také stavba nového sběrného dvora, obnova ulice K Rovinám, rekonstrukce hasičské zbrojnice nebo úprava nebezpečné křižovatky u mostu, při níž obec spolupracuje s krajem.

Foto: Petra Stehlíková