Kraj vyhlásil období sucha, pozor na zvýšené riziko požárů

Foto: z archivu KÚ Středočeského kraje

DOLNÍ BEROUNKA – V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů na území Středočeského kraje bylo 24. března vyhlášeno období déletrvajícího sucha na celém území Středočeského kraje až do odvolání. S přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to doporučil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje