Dobřichovice připravují regulační plán

Dobřichovice připravují regulační plánRada a zastupitelstvo města pracuje již delší dobu na regulačním plánu centra našeho města.

Tento regulační plán vychází z platného územního plánu a měl by zpřesnit podmínky výstavby a dalších činností v centru města. To bylo pro účel zpracování regulačního plánu stanoveno jako území vymezené Vítovou ulicí na západě, Pražskou na severu, Berounkou na jihu a linií mezi Palackého a Fügnerovou na východě. Centrum zahrnuje i domy mezi školou a koncem zástavby na jižní straně ul. 5. května.

Pro zpracování regulačního plánu (dále RP) byla vybrána architektonická kancelář ing. arch. Pavla Hniličky v Praze, která nyní předložila návrh urbanistického řešení centra Dobřichovic. Text návrhu spolu s několika mapami je k nahlédnutí na městském úřadu v kanceláři tajemníka ing. Hampla.

Návrh se zabývá zejména tím, jak by mělo centrum města vypadat v budoucnosti, vytvořit závazné podmínky pro nové stavby a pro stavby, které budou vznikat rekonstrukcemi stávajících a postupně dožívajících staveb. Urbanisté rozdělili centrum na několik bloků a pro každý blok jsou stanoveny podmínky výstavby (a podmínky pro rekonstrukci budov). Pro každý blok je uveden maximální počet podlaží a výška hřebenu střechy nebo jiného nejvyššího místa (pro případ budov s rovnou střechou). Dalším velmi důležitým a sledovaným regulativem je tzv. zastavěnost pozemku, tj. procento plochy pozemku, které je možno zastavět, zatímco zbytek musí zůstat volný, nejlépe pro zeleň (zahrada atd.).

Zpracovatelé se zejména zaměřili na křižovatku u staré školy a na Palackého ulici mezi touto křižovatkou a kruhovou křižovatkou. Do budoucnosti navrhují podstatné rozšíření Palackého ulice, která v minulosti vznikala spontánními stavbami a rekonstrukcemi většinou zemědělských usedlostí – statků. Profil ulice není jednotný. Doprava zde byla již dávno v minulosti řešena vymezením vozovky jednotné šířky, ale protože domy v ulici nejsou v jedné linii, chodníky mají velmi rozdílnou šířku, někde jsou„široké“ dokonce jen desítky centimetrů, což při dnešním provozu v ulici je velmi nebezpečné. Proto návrh RP počítá do budoucnosti s oboustranným rozšířením Palackého ulice, a to na každou stranu min. o 4 metry.

Toto se nebude provádět systémem předsedy MNV Bavora ze starého televizního seriálu tak, že se celá ulice příští rok zbourá a postaví hned nová, ale postupným a déletrvajícím procesem, kdy vlastník budovy, který ji bude chtít úplně přestavět, rekonstruovat, zmodernizovat atd. bude muset s novou budovou ustoupit za linii, která bude RP závazně stanovena. Tím vznikne místo pro široké chodníky i pro podélné parkování v této ulici. Místo zbude i na stromy a zeleň. První takovou budovou, která ustoupí na novou linii, by měla být dnes velmi diskutovaná rekonstrukce dvou domů v této ulici, bývalého statku čp. 25 a 26.

Palackého ulice by tedy v budoucnosti měla vypadat tak, že celková její šířka bude 18 m (nyní je ulice v místě, kde je dnes kancelář Dobnetu široká jen 11 m a v nejužším místě proti knihovně pouze 8 m). Uprostřed ulice bude vozovka šířky 6 m, tj. stejně jako dnes, ale po obou stranách bude jednak prostor pro parkování (2×2,5 m), pro stromy a zeleň a u fasády domů budou po obou stranách chodníky široké 3,5 m, které zajistí bezpečnost chodců.

Většina rozšíření ulice bude tedy využita pro pěší. Návrh počítá s tím, že by domy v Palackého ulici měly vytvářet souvislou uliční frontu, podobně jako je tomu dnes, která by nebyla přerušována garážemi, ploty, přízemními sklady, atd., ale naopak aby zde vznikly podmínky pro vznik obchodů a podobných provozoven, aby ulice žila.

Dále se urbanisté zabývali budovou nákupního střediska, kterou většina našich občanů považuje za ošklivou a hyzdící centrum města.

Podle návrhu by se budova, pokud ji její vlastník bude chtít rekonstruovat, tj. podstatně měnit, měla zbourat a návrh RP stanovuje podmínky pro stavbu nové budovy. Např. vyžaduje, pokud by se jednalo o obchodní prostory, výstavbu podzemního parkoviště. Návrh dále řeší i využití plochy za nákupním střediskem, kde by mohlo být další parkoviště v centru města, dokonce kryté, resp. zapuštěné.

Nad návrhem RP nyní probíhá diskuse v celém zastupitelstvu. Prezentace rozpracovaného regulačního plánu se plánuje na jednání zastupitelstva ve středu dne 12. 12. 2012. Vyzýváme proto občany, a to všechny, nejen ty, kteří v centru města bydlí nebo zde vlastní nemovitosti, aby se seznámili s návrhem RP a napsali k němu své připomínky a požadavky. Textová i mapová část je k nahlédnutí na MěÚ Dobřichovice v návštěvní dny pondělí nebo středy v úředních hodinách (8 – 11,30 a 13 – 18 hodin), v ostatních dnes po domluvě se starostou nebo s tajemníkem.

vk, převzato z dobřichovických Informačních listů