Do neděle 17. března lze připomínkovat krajskou strategii kultury

Naši furianti Foto: Tom Rimpel

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Už jen do 17. března lze připomínkovat návrh Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024 až 2030. Text návrhové části Strategie naleznete na webové stránce Středočeského kraje. Tam je umístěn i interaktivní formulář k připomínkování návrhu.

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví je připravena na období let 2024 až 2030. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí Středočeského kraje upřesní roli krajské samosprávy v podpoře kultury a kulturního dědictví a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. Strategie bude sloužit jako nástroj koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území. Koordinátorem tvorby je Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se ovšem podílejí i experti z dalších odborů krajského úřadu i zřizovaných organizací kraje.