Budou obce schopny zajistit místa ve školách?

Budou obce schopny zajistit místa ve školáchRůst počtu obyvatel v regionu znamená pro mnohé zastupitele obcí, jež jsou odpovědné za zajištění míst pro základní vzdělávání, tvrdý oříšek.

Co obcím nařizuje zákon?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve svém § 178 jasně uvádí, že obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud obec svou školu nemá, je povinna zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí a uzavřít s touto obcí tzv. školský obvod.

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti školství nelze striktně oddělit poskytování školských služeb pouze do jednotlivých obcí a je nutno realizovat koncepční řešení regionálního charakteru.

V našem regionu najdeme školy velké i malé, které zajišťují vzdělání na obou stupních, ale i malotřídní vzdělávání.

Zřizovatelé základních spádových škol, a zvláště obce neprovozující vlastní školu, jsou zcela reálně postaveni před situaci, že v průběhu školního roku 2013/2014 (v některých obcích se tak stalo již při letošním zápisu) nepokryjí existující kapacity základních škol hlavně potřeby okolních obcí, protože základní školy kapacitně nedostačují rostoucímu počtu žáků.

Představitelé obcí si však již teď uvědomují, že stav je opravdu kritický. A navíc neodezní během několika let. Nárůst počtu dětí je trvalým důsledkem rozsáhlých demografických změn v oblasti a tato problematika musí být řešena komplexně v rámci celého regionu.

Primárním úkolem je najít dostupný zdroj financování někde již dlouho připravených projektů pro přístavbu školy.

Barbora Tesařová