Karlík chystá nový územní plán

foto: obeckarlik.cz
foto: obeckarlik.cz

Návrh územního plánu byl odevzdán 18. 3. 2014.

Přístupný je na internetových stránkách města Černošice:  http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/Karlik/  Fyzicky je do návrhu územního plánu  možné nahlédnout na Obecním úřadu Karlík nebo Městském úřadu Černošice. Další informace naleznete také na úřední desce obce Karlík.

Návrh územního plánu má textovou a grafickou část. Vše nově navrhované je zakresleno v „hlavním výkresu“. Pro základní orientaci doporučujeme „koordinační výkres“, kde jsou zkreslené úplně všechny dostupné informace o území (např. i ochranná pásma apod.). Z textové části je velmi důležitá kapitola A.6 a dále ostatní kapitoly části „A“. Kapitoly „C“ vysvětlují navržené řešení.
Součástí územního plánu  je i “Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území” včetně tzv. vyhodnocení SEA a Natura 2000.

K návrhu územního plánu se můžete vyjádřit podáním tzv. „připomínky“. Ty jsou písemné, podávají se na Městský úřad Černošice, odbor územního plánování a musí v nich být uvedeno, kterého území se připomínka týká, v čem připomínka spočívá, vaše jméno a podpis. Připomínky je možné podávat do 30 dnů ode dne zveřejnění územního plánu.

(upraveno w webu obce Karlík)