Co je bioodpad?

Co je bioodpadZaměřujeme se na otázku ekologie a biologicky rozložitelného odpadu.

A to z toho důvodu, že se na rok 2011 připravuje právní úprava, která dolehne na obce, potažmo na nás, jejich obyvatele. Zavede podmínky, jak nakládat 
s biologickým odpadem při snaze snížit jeho podíl ve směsném komunálním odpadu končícím na skládkách.

Před dvěma lety se v pořadu Jana Krause potila na červené pohovce tehdejší místopředsedkyně Strany zelených Kateřina Jacques při snaze odpovědět na otázku: „Co je to vlastně biomasa?“

Proto bychom na tomto místě rádi přidali pár informací, co je to vlastně bioodpad, proč by se měl separovat od ostatního komunálního odpadu a jaké jsou možnosti pro obce a jejich obyvatele, aby byli schopni novou normu o bioodpadech naplnit. Pro odpověď jsme šli za odborníkem na tuto problematiku. Na naše dotazy odpovídá na straně 10 Ing. Alexander Szotkowski z Regionální poradenské agentury. Pro doplnění tématu jsme v obcích v našem bezprostředním okolí zjišťovali, jak v současné době nakládají s odpadem ze zahrad a z domácností.

Co je bioodpad?
Podle informací na www.ekodomov.cz je bioodpad zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem, respektive biologicky rozložitelným odpadem, se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Bioodpady nebo také tzv. kompostovatelné odpady můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny:
• biologicky rozložitelné odpady (BRO)
• biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin. Dále to jsou odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod.
Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) jsou odpady z domácností a jim podobné odpady z živností, úřadů i průmyslu. Mezi tyto odpady patří separovaný odpad z domácností a ze zahrad, dále odpady z veřejné zeleně, z tržišť a odpady z kuchyní a ze stravoven.

Proč bychom měli třídit bioodpad?
Podle publikace prof. RNDr. Jiřího Hřebíčka, CSc., nazvané „Nakládání s bioodpady v obcích“ existují čtyři základní motivy, proč snižovat množství BRKO ukládané na skládky.

Prvním z nich je snížení emisí skleníkového plynu ze skládek, mezi další patří návrat odebraných živin zpět do zemědělské půdy, úspora prostředků a energie, kterou lze z odpadu vyrobit, a v neposlední řadě plnění legislativní povinnosti snížit množství BRKO ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky dané evropskou směrnicí o skládkách odpadů.

Kompostování
Biologický odpad, který je většinovou složkou BRKO (po vyčlenění papíru, textilu apod.), lze podle Zelené knihy o bioodpadech v EU rozdělit na dvě hlavní skupiny, které jsou kompostovatelné – zahradní odpad (tráva, listí, větve apod.) a kuchyňský odpad, tedy odpad z domácností. Tento druh bioodpadu obsahuje převážně zbytky jídel (viz informační rámeček).

Specifické postavení v rámci kuchyňského odpadu mají vedlejší živočišné produkty, které podléhají přísnějším legislativním podmínkám pro jejich zpracování. Je důležité, aby byla zajištěna hygienizace, tedy zničení nebezpečných bakterií, zárodků parazitů apod.

Důležitou součástí likvidace bioodpadu je domácí kompostování. Informace o tomto druhu likvidace zeleného odpadu jsou materiálem na samostatnou publikaci. Na stránkách www.kompostuj.cz/vime-jak/ najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bioodpadu a jeho následného zpracování kompostováním.

Pro snadnější orientaci jsou otázky rozděleny do několika tematických okruhů. Například – co patří a nepatří do kompostu, co dělat s živočichy a hmyzem v kompostu, třídění bioodpadu v bytě bez zahrady, svoz bioodpadu, vysvětlení pojmů v oblasti kompostování a další zkušenosti a odkazy na literaturu.

Co lze kompostovat nebo ukládat do kompostejneru:

Bioodpady z domácností
•    zbytky ovoce a zeleniny
(včetně citrusových plodů)
•    kávové a čajové zbytky
•    zbytky pečiva
•    skořápky z vajíček a ořechů
•    novinový papír, lepenka,
papírové kapesníky, ubrousky
•    zvadlé květiny, zemina
z květináčů
•    podestýlka domácích
býložravých zvířat
•    zbytky vařených jídel
(brambory, těstoviny, rýže,
knedlíky apod.)

Bioodpady ze zahrady
•    posekaná tráva, listí, větvičky
•    plevele, zbytky ovoce, zeleniny
•    piliny, hobliny, kůra
•    popel ze dřeva
•    trus býložravých
hospodářských zvířat
•    peří, chlupy, vlasy
•    stará zemina